Preskočit na obsah

Vystavenie Prvej národnej správy o implementácii Protokolu PRTR

19.12 2013, Enviroportal

Verejnosti dávame do pozornosti informáciu o Prvej národnej správe o implementácii Protokolu PRTR Aarhuského dohovoru, ktorá bola zaslaná sekretariátu Protokolu PRTR v OSN v Ženeve. O priebehu procesu spracovania správy bola verejnosť informovaná na stránkach www.enviroportal.sk, www.minzp.sk, www.shmu.sk a www.sazp.sk. Správa bude predložená na 5. zasadnutí zmluvných strán Aarhuského dohovoru, ktoré sa bude konať v holandskom Maastrichte (29. 6. – 4. 7.2014).


Viac o Aarhuskom dohovore a text Tretej implementačnej správy o Aarhuskom dohovore nájdete na príslušnej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/eu/medzinarodne-dohovory/aarhusky-dohovor/).

Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR) je súčasťou Aarhuského dohovoru a je prvým medzinárodným nástrojom, ktorého cieľom je umožniť prístup verejnosti k informáciám prostredníctvom založenia koherentných národných registrov. Vstúpenie Protokolu PRTR do platnosti v októbri 2009 bolo významným krokom. Slovenská republika prístupila ako jedna z prvých zmluvných strán Aarhuského dohovoru k Protokolu PRTR dňa 1. 4. 2008. Prvé zasadnutie zmluvných strán Aarhuského dohovoru k Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR MOP-1) sa konalo v Ženeve, v Paláci národov, v dňoch 20. - 22. 4. 2010.

Národným kontaktným bodom pre Protokol PRTR (PRTR Focal Point) sú pracovníci rezortných organizácií Slovenskej agentúry životného prostredia a Slovenského hydrometeorologického ústavu, Ing. Blanka Kapustová, PhD. (blanka.kapustova@sazp.sk) a Ing. Daniela Ďurkovičová (daniela.durkovicova@shmu.sk).
Prvá národná správa o implementácii ustanovení Protokolu PRTR na stiahnutie: slovenská verzia (, 316 kB) a anglická verzia (, 247 kB).

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

IPKZ Legislatíva