Výstava Najnovšia mapová tvorba ŠGÚDŠ

05.09 2006, Enviroportal

Výstava Najnovšia mapová tvorba ŠGÚDŠ

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra pripravil pre verejnosť výstavu, na ktorej prezentuje svoju najnovšiu mapovú tvorbu.
V dňoch 16. 8. až 30. 9. 2006 sa Štátny geologický ústav Dionýza Štúra prezentuje v priestoroch átria Ministerstva životného prostredia SR na Nám. Ľ. Štúra č. 1 výstavou zameranou na najnovšiu mapovú tvorbu. Celkove je v átriu vystavených 14 geologických máp.
Okrem geologických máp je možné na výstave vidieť aj expozíciu oddelenia inžinierskej geológie ŠGÚDŠ. V rámci tejto časti panelovej prezentácie je zverejnený pohľad na aktuálnu udalosť v Slovenskej republike - zosuv pri obci Bukovec. Súčasťou expozície sú aj vitríny s ukážkami prístrojového vybavenia používaného pri inžiniersko-geologickom výskume a niekoľko technologických vzoriek s popisom metodiky ich testovania.

Odborným garantom výstavy o najnovšej mapovej tvorbe ŠGÚDŠ je zástupca vedúceho Geologického odboru RNDr. Alexander Nagy, CSc. Odborným garantom časti inžinierska geológia je Mgr. Martin Ondrášik, M.Sc. Organizačne a technicky výstavu zabezpečilo propagačné oddelenie - RNDr. Ladislav Martinský.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je je jednou z ôsmich rezortných príspevkových organizácií Ministerstva životného prostredia SR. Činnosť ŠGÚDŠ ako vedecko-výskumnej organizácie je zameraná na riešenie úloh geologického výskumu a prieskumu, tvorbu a využívanie informačného systému v geológii, registráciu, zhromažďovanie, evidenciu a sprístupňovanie výsledkov geologických prác vykonávaných na území Slovenskej republiky. ŠGÚDŠ vykonáva objektívnu posudkovú, lektorskú, konzultačnú a poradenskú činnosť a spracováva podklady pre orgány štátnej správy.

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky