Vyšla Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2011

13.01 2014, Enviroportal

Významnou formou realizácie osvetových aktivít a zabezpečovania informovanosti o životnom prostredí je Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorú vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia  pravidelne od roku 1993.


Cieľom publikácie je hlavne zhodnotiť kvalitu životného prostredia na Slovensku v roku 2011 ako aj trendy jej vývoja v dlhodobejšom časovom horizonte, špecifikovať príčiny súčasného stavu a kvantifikovať ich podiel, zhodnotiť stav v oblasti starostlivosti o životné prostredie ako aj medzinárodnej spolupráce. Publikácia má tak priblížiť širokej odbornej i laickej verejnosti dostupné informácie o životnom prostredí v súlade s ustanoveniami zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí.

Ako napríklad vyplýva zo správy, rok 2012, podobne ako predchádzajúci rok, bol na dlhodobé intenzívne zrážky chudobný, následkom čoho poklesli hladiny podzemných vôd. Tento jav je spojený s poklesom výdatnosti odvodňovacích vrtov a znížením pohybovej aktivity svahových deformácií, čo bol pozitívny trend. V roku 2012 bolo na území Slovenska pozorovaných šesť zemetrasení.

V roku 2012 vzniklo na Slovensku takmer 8,7 milióna ton odpadov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje zhruba pokles o 20 percent. Výrazný podiel na tom predstavuje kategória ostatných odpadov. Dlhodobo však pretrváva negatívny vysoký podiel skládkovania odpadov na ich celkovom zneškodňovaní – takmer 81 percent odpadov mimo komunálnych a 74 percent komunálnych. Ministerstvo v súčasnosti pracuje na úplne novom zákone o odpadoch, ktorého ambíciou je situáciu zmeniť.

Podľa správy dosahuje kvalita pitnej vody na Slovensku dlhodobo vysokú úroveň. Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2012 dosiahol 87 percent. Značné rezervy však sú v napojení obyvateľstva na verejné kanalizácie, v roku 2012 dosiahla úroveň napojenia 62,4 percenta. Najhoršie sú na tom Košický, Nitriansky, Banskobystrický a Žilinský kraj.

Všetky ročníky správy o stave ŽP SR sú vystavené na adrese: www.enviroportal.sk

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

EIA,SEA Emisie Energetika Environmentálna výchova a vzdelávanie Environmentálne záťaže Geológia Globálne problémy ŽP GMO Havárie a živelné pohromy Informačné zdroje IPKZ Klimatická zmena Legislatíva Les Obnoviteľné zdroje energie Odpady Ochrana prírody Ovzdušie Pôda Priemysel Prírodné a kultúrne dedičstvo Mestské a vidiecke ŽP Udržateľná spotreba a výroba Voda Zdravie a ŽP