X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Výrazné zlepšenie kvality ovzdušia v Európe za posledné desaťročie, menej úmrtí v dôsledku znečistenia

24.11 2020, Enviroportal

Lepšia kvalita ovzdušia viedla v Európe v poslednom desaťročí k výraznému zníženiu počtu predčasných úmrtí. Z najnovších oficiálnych údajov Európskej environmentálnej agentúry (EEA) však vyplýva, že takmer všetci Európania stále trpia znečistením ovzdušia, čo vedie približne k 400 000 predčasným úmrtiam na celom kontinente.

Zo správy EEA s názvom Kvalita ovzdušia v Európe – rok 2020 (EN) vyplýva, že šesť členských štátov prekročilo v roku 2018 hraničnú hodnotu Európskej únie pre jemné tuhé častice (PM2,5): Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Taliansko, Poľsko a Rumunsko. Iba štyri krajiny v Európe – Estónsko, Fínsko, Island a Írsko – mali nižšie koncentrácie jemných tuhých častíc ako sú prísnejšie smerodajné hodnoty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). V správe EEA sa konštatuje, že medzi zákonom povolenými hraničnými hodnotami kvality ovzdušia v EÚ a usmerneniami WHO naďalej pretrváva rozdiel, čo je sporná otázka, ktorú sa Európska komisia snaží riešiť revíziou noriem EÚ v rámci akčného plánu nulového znečistenia.

Nová analýza EEA vychádza z najnovších oficiálnych údajov o kvalite ovzdušia z vyše 4 000 monitorovacích staníc (EN) v celej Európe v roku 2018.

Podľa posúdenia EEA spôsobilo vystavenie jemným tuhým časticiam v roku 2018 približne 417 000 predčasných úmrtí v 41 európskych krajinách. Približne k 379 000 z týchto úmrtí došlo v EÚ-28, zatiaľ čo 54 000 predčasných úmrtí bolo pripisovaných oxidu dusičitému (NO2) a 19 000 predčasných úmrtí prízemnému ozónu (O3). (Tieto tri číselné údaje sú samostatné odhady a čísla by sa nemali sčítať, aby sa zabránilo dvojitému započítaniu).

Zo správy EEA vyplýva, že politiky EÚ, vnútroštátne a miestne politiky a znižovanie emisií v kľúčových odvetviach zlepšili kvalitu ovzdušia v celej Európe. Od roku 2000 emisie kľúčových látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy vrátane oxidov dusíka (NOx) výrazne poklesli napriek rastúcemu dopytu po mobilite a súvisiacemu zvýšeniu emisií skleníkových plynov v tomto odvetví. Emisie znečisťujúcich látok z dodávok energie sa takisto výrazne znížili, zatiaľ čo pokrok v znižovaní emisií z budov a poľnohospodárstva bol pomalý.

Vďaka lepšej kvalite ovzdušia predčasne zomrelo v roku 2018 približne o 60 000 menej ľudí v dôsledku znečistenia jemnými tuhými časticami v porovnaní s rokom 2009. V prípade oxidu dusičitého je toto zníženie ešte väčšie, keďže predčasné úmrtia za posledné desaťročie klesli približne o 54 %. Pokračujúce vykonávanie politík v oblasti životného prostredia a klímy v celej Európe je kľúčovým faktorom zlepšenia.

Európska komisia nedávno uverejnila jednotlivé kroky (EN) pre akčný plán EÚ smerujúci k naplneniu ambície nulového znečistenia (EN), ktorý je súčasťou Európskej zelenej dohody.

Kvalita ovzdušia a COVID-19

Správa EEA obsahuje aj prehľad prepojení medzi pandémiou COVID-19 a kvalitou ovzdušia. Podrobnejšie posúdenie predbežných údajov EEA za rok 2020 a podporné modelovanie službou monitorovania atmosféry programu Copernicus (CAMS) potvrdzuje predchádzajúce posúdenia, z ktorých vyplýva až 60 % zníženie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie v mnohých európskych krajinách, kde sa na jar 2020 zaviedli opatrenia na obmedzenie pohybu. EEA zatiaľ nemá odhady potenciálnych pozitívnych vplyvov čistejšieho ovzdušia na zdravie v roku 2020.

V správe sa takisto uvádza, že dlhodobé vystavenie látkam znečisťujúcim ovzdušie spôsobuje kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, ktoré boli identifikované ako rizikové faktory úmrtia u pacientov s ochorením COVID-19. Príčinná súvislosť medzi znečistením ovzdušia a závažnosťou infekcií COVID-19 však nie je jasná a je potrebný ďalší epidemiologický výskum.

Brífing EEA, hodnotenie zdravotných rizík znečistenia ovzdušia agentúrou EEA (EN), poskytuje prehľad o tom, ako EEA vypočítava svoje odhady vplyvu nízkej kvality ovzdušia na zdravie. Znečistenie ovzdušia vplýva na zdravie rôznorodo, od zápalu pľúc až po predčasné úmrtie. Svetová zdravotnícka organizácia vyhodnocuje rastúce množstvo vedeckých dôkazov, ktoré spájajú znečistenie ovzdušia s rôznymi vplyvmi na zdravie, s cieľom navrhnúť nové usmernenia.

Pri posudzovaní zdravotných rizík EEA vybrala úmrtnosť ako kvantifikovateľný zdravotný dôsledok, keďže sa dá najspoľahlivejšie vedecky preukázať. Úmrtnosť v dôsledku dlhodobého vystavenia znečisteniu ovzdušia sa odhaduje pomocou dvoch rôznych ukazovateľov: „predčasné úmrtia“ a „stratené roky života“. Tieto odhady poskytujú mieru všeobecného vplyvu znečistenia ovzdušia v rámci danej populácie a napríklad čísla nemôžu byť pripísané konkrétnym osobám, ktoré žijú na určitom geografickom mieste.

Vplyvy na zdravie sa odhadujú osobitne pre tri znečisťujúce látky (PM2,5, NO2 a O3). Tieto číselné údaje nemožno sčítať, aby sa určili celkové vplyvy na zdravie, pretože to môže viesť k dvojitému započítaniu ľudí, ktorí sú vystavení vysokým úrovniam viac ako jednej znečisťujúcej látky.

Zdroj: Európska environmentálna agentúra

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Ovzdušie Zdravie a ŽP