Preskočit na obsah

Vyjadrenie: Znečisťovanie ovzdušia v SR pod kontrolou

12.09 2018, TASR

Systém riadenia kvality ovzdušia, predpovedný systém varovania, matematické modelovanie a informačná databáza – to budú výsledky projektu AIR TRITIA - Jednotný prístup k systému riadenia ochrany znečistenia ovzdušia pre funkčné mestské oblasti v regióne TRITIA, ktorý realizuje Stavebná fakulta spolu s Výskumným centrom Žilinskej univerzity v Žiline od júna 2017 v rámci programu Interreg Central Europe.


Problematike znečisťovania ovzdušia nie je možné sa efektívne venovať iba v rámci striktne určených geografických hraníc jednotlivých štátov. Na ovzdušie v regióne okrem miestnych zdrojov znečisťovania nepriaznivo vplývajú aj diaľkovo prenášané emisie - opatrenia zamerané na elimináciu znečistenia ovzdušia často vyžadujú spoluprácu na nadnárodnej úrovni. Do uvedeného projektu sú preto zapojené pohraničné regióny zo Slovenska, Česka a Poľska - TRITIA, teda Žilinský samosprávny kraj, Moravsko-sliezsky kraj, Sliezske a Opolské vojvodstvo s mestami Žilina, Ostrava, Opava, Opole a Rybnik. Vedúcim projektovým partnerom je VŠB - Technická univerzita Ostrava. Na projekte spolupracuje 15 projektových partnerov – väčšinou vzdelávacie a výskumné organizácie spolu s mestami a inštitúciami regionálnej samosprávy, ako aj odborom programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR ako národným kontaktným bodom pre Program Interreg Central Europe.

Základnými výstupmi projektu budú:
1. Systém riadenia kvality ovzdušia - AQMS, expertný systém, ktorý bude analyzovať výsledky modelovania znečistenia ovzdušia.
2. Predpovedný systém varovania – PWS, ktorý umožní modelovanie informácií o znečistení ovzdušia počas nasledujúcich 48 hodín získaných z monitorovania ovzdušia a meteorologických údajov.
3. Spoločná stratégia riadenia kvality ovzdušia pre región TRITIA. Tieto výstupy budú spracované pre zúčastnených 5 miest, resp. funkčných mestských oblastí. Pri navrhovaných systémoch bude využité rozsiahle matematické modelovanie. Projekt rieši mimoriadne veľké územie, plošne sa jedná o územie s rozlohou 34 tis. km2. Stratégie budú brať do úvahy nielen miestne vplyvy, ale aj regionálne a cezhraničné dopady.

Prvé výsledky projektu: Okrem priestorových databáz sú už dokončené aj základné matematické modely: dopravný model územia a model znečistenia ovzdušia pre celé územie TRITIA. Tieto modely poslúžia pre ďalšiu analýzu kvality ovzdušia, zdravotných rizík a nápravných opatrení. V Žiline sa už 11 mesiacov monitoruje kvalita ovzdušia prostredníctvom vybudovanej siete kontinuálnych meracích zariadení umiestnených so špecifickým zameraním na pešiu zónu, obytnú zónu, priemyselnú zónu a dopravné lokality. Monitoruje sa znečistenie ovzdušia tuhými časticami, ktoré sú v meste najväčším problémom (PM10, PM2,5 a PM1).

Grafy znázorňujú priemerné denné koncentrácie tuhých častíc PM namerané v meste Žilina kontinuálnym optickým prístrojom FIDAS. Na Komenského ulici, pri intenzite dopravy cca 10 tis. vozidiel za 24 h, dochádza pri nepriaznivých poveternostných podmienkach často k prekročeniu imisného limitu 50 µg/m3 pre PM10.

Výstupy projektu majú mestám a krajom v SR poskytnúť podklady pre ich strategické rozhodnutia zamerané na zlepšovanie kvality ovzdušia. Systém riadenia kvality ovzdušia bude vychádzať z vytvorenej informačnej databázy a bude určený pre dve skupiny užívateľov - verejnú správu aj širokú verejnosť.

Realizátori projektu predstavia svoj projekt a jeho doterajšie výsledky na blížiacom sa Dni zdravého ovzdušia v stredu 19. septembra 2018 od 9.30 h na Námestí A. Hlinku v Žiline. Súčasťou podujatia budú rôzne súťaže, hry, filmy, výstavy či prehliadky elektromobilov. Podrobnejšie o programe podujatia budeme médiá a verejnosť včas informovať.

Zdroj: Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline, Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce

 

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Doprava Ovzdušie Priestorové informácie Projekty, dotácie