Výchova cez projekt

13.06 2006, Enviroportal

Výchova cez projekt

Výchova cez projekt predstavu je modernú formu environmentálnej výchovy úspešne aplikovanú vo viacerých krajinách západnej Európy. Je založená na riešení spoločného projektu sústredeného na určitý problém.


Ťažisko výchovy cez projekt v environmentálnej oblasti spočíva v aktivizácii a zapojení rôznych cieľových skupín do programu starostlivosti o životné prostredie formou participácie na spoločnom projekte. Základom úspešnej aplikácie bolo vytvorenie vhodného riešiteľského kolektívu. Riešiteľský kolektív predstavoval skĺbenie viacerých vedeckých, odborných, pedagogických a záujmových organizácií, čo vytvorilo predpoklady na úspešné zvládnutie riešenia daného projektu.
Projekt bol sústredený na vybudovanie Environmentálneho prírodného laboratória, na realizácii ktorého sa aktívne podieľali nielen jednotlivé cieľové skupiny, ale aj miestne obyvateľstvo. Environmentálne prírodné laboratórium predstavuje príklad zaujímavého a vhodného podania informácií o prírodných a kultúrnohistorických danostiach územia formou pôsobivého monitorovacieho a informačného systému. Jeho význam spočíva:

  • v hodnotení vlastností jednotlivých krajinotvorných zložiek, v sledovaní javov a procesov prebiehajúcichv krajine, či už prírodných alebo aj kultúrnohistorickýcha antropogénnych,
  • v získavaní, resp. v opakovaní si nielen ekologickýcha environmentálnych poznatkov, ale aj poznatkov z ostatných predmetov - geografických, geologických,botanických, zoologických,
  • v možnosti konfrontácie získaných vedomostí o krajine, aktivitách človeka a pod. so skutočnosťou,
  • v aktivizácii žiakov, obyvateľov v oblasti ochrany a tvor by životného prostredia - podnietenie záujmu o starostlivosť o životné prostredie,
  • v podnietení tvorivosti, súťaživosti a konkurencie v rozvoji tímovej spolupráce,
  • v získavaní zručností a v oboznámení sa s novými technikami, v možnosti samostatnej práce žiakov - nastolenie modelových situácií, zadanie problémových úloh, ich riešenie rôznymi metódami - kvízy , súťaže, hádanky, ekologické hry a pod.

Viac o téme Výchova cez projekt čítajte na stránkach ENVIROMAGAZÍNu.

Zdroj: Zita Izakovičová, Ústav krajinnej ekológie SAV, ENVIROMAGAZÍN 6/2005

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky