Preskočit na obsah

Výber z aktuálnych odborných publikácií Štátnej ochrany prírody SR

21.03 2023, Enviroportal

Odborné publikácie Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) poskytujú články so zaujímavými informáciámi a zisteniami.

Chránené územia Slovenska

Časopis Štátnej ochrany prírody SR vychádza od roku 1982 (s prerušením v rokoch 2013-2014) a ponúka priestor na prezentáciu činnosti ŠOP SR, informovanie v oblasti štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, ako aj na výmenu skúseností z praktickej ochrany. Od čísla 79 (2009) vychádza iba v elektronickej verzii.""

V aktuálnom čísle publikácie Chránené územia Slovenska sa v odbornom článku Prameň Sírne Oko v Novohrade dočítate aj:

V katastri obce Nové Hony (okres Lučenec) sa nachádza unikátny hydrogeologický úkaz, ktorý je málo známy ochranárom i verejnosti. Dňa 25. októbra 2022 zostali prekvapení aj pracovníci Štátnej ochrany prírody SR (Veronika Rízová, Martina Péliová), ako aj autor článku, keď spozorovali vyvierajúci, bublajúci prameň vody so silným zápachom sírovodíka na okraji lesa.

Prameň sa nachádza necelé 3 km na severozápad od obce Nové Hony, na rozhraní dubovo-cerového lesa a travinno-bylinného porastu. Voda vyviera v nadmorskej výške 222 metrov na ploche 4 x 4 m na pravom brehu Bieleho potoka, ktorý je pravostranným prítokom potoka Šťavica. Voda však z prameňa neodteká, zostáva v mieste výveru.

V aktuálnom vydaní sa dočítate aj o:

  • zaujímavostiach z mykologického prieskumu v CHKO Malé Karpaty,
  • zaujímavých skalných útvaroch neďaleko Pustej Vsi v Malých Karpatoch,
  • jaskyniach po stromových pozostatkoch, a pod.

Ochrana prírody

Vedecký časopis zameraný najmä na publikovanie pôvodných vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z oblasti ochrany prírody a krajiny, resp. z ochranárskej biológie, prioritne na Slovensku. Vychádza dvakrát ročne.""

V aktuálnom čísle publikácie Ochrana prírody sa v odbornom článku Prehodnotenie a návrh národnej sústavy chránených území na Slovensku dočítate aj:

V rámci prehodnotenia maloplošných chránených území navrhujeme zrušiť ochranu 195 území vyhlásených podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (podrobnosti dostupné na stránke Návrh reformy ochrany prírody a krajiny a prehodnotenie sústavy chránených území na Slovensku). Dôvody pre zrušenie sú viaceré, identifikovali sme niekoľko rôzne veľkých skupín.

Ďalšiu veľkú skupinu tvoria parky, záhrady, botanické záhrady, arboréta, gaštanice, skupiny stromov, umelé výsadby, pamätné háje, ktoré sú predmetom ochrany 57 území vyhlásených v kategórii CHA. V prípade týchto území nie je prioritou ochrana prírodných či poloprírodných biotopov alebo druhov, ale skôr ochrana kultúrno-historickej či „pamätnej“ zelene. Často ide o umelo založené výsadby cudzokrajných druhov. K týmto územiam navrhujeme zaujať diferencovaný prístup.

V aktuálnom vydaní si môžete prečítať aj tieto články:

  • Príspevok k poznaniu vážok (Insecta: Odonata) severovýchodného Slovenska.
  • Štruktúra cenóz chrobákov (Coleoptera) na lokalite Jarovská bažantnica (južné Slovensko).
  • Nálezy zimujúcich podkovárov veľkých (Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)) na území Národného parku Poloniny.
  • Krasové územia Malých Karpát.
  • Príspevok k typológii a výskytu škráp v Malých Karpatoch.

Viac informácií a staršie čísla časopisu Ochrana prírody.

Zdroj: Štátna ochrana prírody SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Environmentálna výchova a vzdelávanie Rezort MŽP SR