Envirorezort by mal mať v roku 2021 k dispozícii 601 miliónov eur

15.10 2020, TASR

Bratislava, 14. októbra - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by malo mať v roku 2021 k dispozícii 601 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý v stredu schválila vláda. 

Na vodné hospodárstvo bude v roku 2021 smerovať 363 miliónov eur. Peniaze sú určené na konkrétne projekty budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva. Časť výdavkov smeruje do Slovenského hydrometeorologického ústavu a Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Úspora nákladov by sa mala napríklad realizovať najmä efektívnejším nákupom tovarov a služieb či centralizáciou podporných činností.

Na ochranu ovzdušia by malo v roku 2021 poputovať 13 miliónov eur. Odpadové hospodárstvo by malo mať financie v objeme 26,6 milióna eur. Prostriedky slúžia na dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, ako je recyklácia odpadov, uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, a na elimináciu negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží.

Výdavky na ochranu prírody a krajiny predstavujú v budúcom roku sumu 26,3 milióna eur. Určené sú na výskum a tvorbu legislatívy v oblasti geológie a ochrany prírody, praktickú starostlivosť o chránené územia a živočíchy a environmentálnu výchovu.

Na riadenie rizík a mimoriadnych udalostí v súvislosti so zmenou klímy sa v roku 2021 rozpočtujú prostriedky Európskej únie (EÚ) a spolufinancovania v objeme 41,4 milióna eur. Prostriedky majú slúžiť na riadenie rizík a posilnenie odolnosti voči mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy.

Do energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva pôjde 78,9 milióna eur. Financie budú tvoriť prostriedky EÚ a spolufinancovania. Výdavky majú smerovať na projekty v oblasti podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov, zvýšenie energetickej efektívnosti v podnikoch, ako aj verejných budovách.

Prostriedky v oblasti administratíva a iné výdavky predstavujú sumu 50,6 milióna eur. Sú určené na inštitucionálnu podporu a činnosti vykonávané Environmentálnym fondom, ústredným orgánom, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Slovenskou agentúrou životného prostredia. Okrem týchto výdavkov sem patria prostriedky určené na podporu a údržbu IT systémov, výchovu, vzdelávanie, propagáciu, prieskum, výskum, vývoj, technickú pomoc a príspevky medzinárodným organizáciám.

Ministerstvo disponuje v roku 2021 finančnými prostriedkami v objeme 2,37 milióna eur na samostatných účtoch Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. MŽP SR plní v prípade oboch finančných mechanizmov úlohu správcu programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Rezort MŽP SR