Vieme, čo jeme?

30.10 2006, Enviroportal

Vieme, čo jeme?

Až 71 % opýtaných spotrebiteľov Európskej únie sa obáva rezíduí pesticídov v potravinách. Vyplynulo to z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnil EUROSTAT v štátoch EÚ. Viac ako 40 % potravín rastlinného pôvodu skutočne rezíduá pesticídov aj obsahuje, ako o tom hovoria štatistiky jednotlivých členských krajín.Z rovnakých zdrojov vyplýva, že viac ako 5 % analyzovaných vzoriek potravín obsahovalo zvyšky pesticídov presahujúcich zdravotné limity. Na Slovensku v r. 2005 až 38 % vzoriek analyzovaných potravín obsahovalo rezíduá pesticídov, pričom až 6,7 % z nich obsahovalo viacero druhov pesticídov súčasne.

"Pesticídy a ich rezíduá v potravinách majú nepriazdnivý vplyv na zdravie človeka",
uviedol Daniel Lešinský z o.z. CEPTA a dodáva: "Vedecké štúdie dokazujú, že poškodzujú nielen hormonálny a reprodukčný systém - čo sa prejavuje i zlou kvalitou spermií u mužov. Rezíduá taktiež spôsobujú poruchy nervového systému,zabrzdenieči zastavenie vývoja a rastu jedinca a majú karcinogénne, mutagénne a teratogénne účinky, predovšetkým na deti a plody."

Detská strava obsahuje v prepočte na hmotnosť dieťaťa až 6 x viac ovocia, 2 x viac zeleniny a 3 až 6 x viac cereálií, čo sú z hľadiska výskytu rezíduí najrizikovejšie komodity. Limity platné v EÚ i v SR pre bezpečné dávky pesticídov sú pritom pre bežné potraviny kalkulované na zdravého, dospelého jedinca! "Detská strava má sprísnený limit na 0,01 mg/kg (bezpečnostný faktor 10), posledné výskumy však dokazujú že detský organizmus môže byť až 164-krát citlivejší na pesticídy ako organizmus dospelého človeka (napr. na organofosfáty)", dodáva Lešinský.

Výskyt viacerých druhov pesticídov v jednej vzorke potraviny je u niektorých komodít veľmi častý (kombinačný efekt). Napr. v EÚ v roku 2004 až 23,4 % vzoriek ovocia a zeleniny obsahovalo súčasne zvyšky viac ako jedného pesticídu. V SR v r. 2004 jedna zo skúmaných vzoriek jabĺk obsahovala až 6 druhov pesticídov, v r. 2005 zasa zorka stolového hrozna obsahovala dokonca 11 druhov pesticídov!

Výrazné resp. opakované prekročenie limitov rezíduí pesticídov bolo na slovenskom trhu v roku 2005 zaznamenané pri jablkách, pomarančoch, slivkách, uhorkách, sladkej paprike a reďkovke. Kritické sú vo väčšej miere dovozové potraviny, predovšetkým dovozové ovocie a zelenina. Pri hodnotení komplexnej kvality potraviny je potrebné vidieť nielen jej hygienickú kvalitu, ale aj jej dopad na sociálnu sféru a životné prostredie. Preto sa stále viac vo svete rozširujú tzv. udržateľné, regionálne potravinové reťazce, ktoré dbajú na:

  • pôvod potraviny - lokálne resp. regionálne potraviny podporujú zamestnanosť v regióne a minimalizujú negatívne dopady dopravy - tzv. "food miles",
  • bio-, resp. "bezchemickú" produkciu, ktorá nepoužíva toxické chemikálie a je šetrnejšia voči životnému prostrediu ako konvenčné poľnohospodárstvo.

CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy je občianske združenie, ktoré sa snaží presadzovať trvalo udržateľné riešenia v spoločnosti. Jednou z oblastí, ktorej sa intenzívne venuje, sú aj pesticídy a ich minimalizácia v potravinách, vode a životnom prostredí. O.z. má sídlo vo Zvolene.

Zdroj: Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky