Preskočit na obsah

Viacvrstvové nápojové obaly a EKOPAKY

30.11 2006, Enviroportal

Viacvrstvové nápojové obaly a EKOPAKY

V potravinárskom priemysle sa na balenie nápojov vďaka svojim výborným fyzikálnym vlastnostiam v čoraz väčšej miere využívajú viacvrstvové obaly na báze kartónu. Hromadenie objemných odpadov z týchto obalov predstavuje neúmerný nárast množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý rýchlo napĺňa obmedzené kapacity riadených skládok odpadov.
Viacvrstvové kombinované obaly sú pomerne problematickým druhom odpadu najmä vzhľadom na svoj objem a svoje zloženie. Kombinované materiály z kartónu a plastu sú v potravinárskom priemysle nesporne jednou z najväčších skupín obalov a postupne sa čoraz viac presadzujú aj v iných odvetviach hospodárstva.

Podľa odborníkov už zhruba 30 prázdnych a nezdeformovaných tetrapakových obalov s obsahom jedného litra, aké sú napr. v regáloch s mliekom, naplní asi 100-litrový kontajner. Toto množstvo pritom vyhodí jedna priemerná rodina niekedy aj za kratšie obdobie ako je jeden mesiac.

Obaly pozostávajú z vrstiev z viacerých druhov materiálov: polyetylénu, kartónového papiera a alumínia. Ekológov v tejto súvislosti znepokojuje najmä ťažko rozložiteľný polyetylén, pričom viacvrstvový obal obsahuje aj tenkú hliníkovú fóliu. Najhrubšou vrstvou tvoriacou tri štvrtiny hrúbky obalu a celkovo 73,5 percenta jeho hmotnosti, tvorí kartón alebo papier, čo tak trochu láka využiť ho na spaľovanie. Mnohí ho niekedy hádžu aj do kontajnera na separovaný zber papiera, čo je takisto nesprávne. Podiel polyetylénu v obale je okolo 21 percent, hliníkovej fólie maximálne 5 percent a zvyšok tvoria tlačové farby. Spaľovanie tetrapakových obalov nie je však riešením, ktoré by ekológov osobitne nadchlo. Zneškodňovanie týchto odpadov spaľovaním spôsobuje uvoľňovanie emisií dioxínov do ovzdušia, ktoré majú nepriaznivé zdravotné účinky. Problematike ich ďalšieho využitia, resp. zhodnotenia nie je v súčasnosti venovaná dostatočná pozornosť, a tak väčšinou končia na skládkach komunálneho odpadu, hoci predstavujú nesporne zaujímavú a perspektívnu surovinu.

S podstatne lepším a zároveň ojedinelým riešením, ako je skládkovanie či spaľovanie použitých viacvrstvových obalov, prišli bratia Kuruczovci z okresu Nové Zámky. Najprv zamýšľali spracovávať použité viacvrstvové obaly na palivové brikety. Podstatne originálnejším nápadom s dlhodobou perspektívou bolo použiť ich na výrobu dosiek použiteľných napríklad v stavebníctve. V prospech tejto myšlienky hovoril dokonca aj obsah problematického polyetylénu v odpade, ktorý sa dá využiť ako prirodzené pojivo. Nový produkt, ktorý takto vznikol, mal všetky predpoklady, aby sa vyrovnal a dokonca konkuroval tradičným stavebným materiálom na báze dreva, ale najmä sadrokartónovým výrobkom a izolačným materiálom. Spoločnosť Kuruc Company, spol. s. r. o. bola preto logicky pri zrode aj jedného z mála udržateľných projektov na využívanie odpadov z viacvrstvových obalov.

Spoločný projekt realizovaný Slovenskou agentúrou životného prostredia v spolupráci s Recyklačným fondom SR a spoločnosťou Kuruc Company, spol. s. r. o. - projekt EKOPAKY - prebieha už od roku 1998. Do projektu sa každoročne zapájajú školy z územia celého Slovenska. V súčasnosti je to až 600 škôl. Jedným z hlavných cieľov projektu je aj zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov Slovenska v oblasti spotrebiteľskej výchovy. Projekt zdôrazňuje potrebu separovaného zberu a ďalšie využitie použitých viacvrstvových nápojových obalov.

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky