Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Vedecko-odborná spolupráca FEE TUZVO a Správcu zálohového systému

15.11 2023, Enviroportal

V týchto dňoch uzatvorila Technická univerzita vo Zvolene a nezisková organizácia Správca zálohového systému rámcovú zmluvu o spolupráci, ktorej predmetom je vzájomná výpomoc v rámci prepojenia výskumu a štúdia s praxou v otázkach riešenia environmentálnych problémov. Zo strany TUZVO sú za plnenie zmluvy zodpovední Dagmar Samešová a Dušan Daniš.

Správca zálohového systému je nezisková organizácia, ktorá poskytuje služby na základe poverenia vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Organizácia bola zriadená s cieľom vybudovať a následne prevádzkovať zálohový systém pre jednorazové nápojové obaly (PET fľaše a plechovky) v rámci Slovenskej republiky. Správcu založili štyri neziskové organizácie poverené Ministerstvom životného prostredia SR (Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR), ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

V rámci vedecko-odbornej spolupráce sa v súlade s rámcovou zmluvou zaväzuje Správca zálohového systému v súčinnosti s FEE zabezpečiť prednášky z oblasti nakladania s jednorazovými nápojovými obalmi a odpadom, ako aj odborných konzultantov pri spracovaní bakalárskych, diplomových prác a dizertačných prác v tejto oblasti a tiež spolupracovať na výskumných úlohách s odborníkmi FEE podľa vopred dohodnutých podmienok. Neoddeliteľnou súčasťou spolupráce je aj vzájomná spoločná propagácia zálohového systému i propagácia FEE. Rozsah prác, personálne kapacity a finančné podmienky jednotlivých aktivít pri riešení konkrétnych výskumných a realizačných úloh budú predmetom samostatných zmlúv.

Prvou aktivitou, ktorá sa realizovala na základe tejto zmluvnej spolupráce na pôde FEE TUZVO v stredu 8. novembra 2023, bola prednáška generálneho riaditeľa Správcu zálohového systému Mariána Áča na tému cirkulárnej ekonomiky a nakladania s jednorazovými nápojovými obalmi pre študentov inžinierskeho stupňa FEE v študijnom programe Forenzná a kriminalistická environmentalistika.

Iniciatívy v oblasti vzdelávania sú pre Správcu zálohového systému kľúčové v boji proti voľne pohodenému odpadu a vytváraní čistejšieho životného prostredia. Pevne veríme, že odborné prednášky na tému cirkulárnej ekonomiky a nakladania s jednorazovými nápojovými obalmi budú pre študentov inšpirujúce a motivujúce k pozitívnemu prístupu k životnému prostrediu. Aj vďaka takýmto aktivitám sa študenti môžu dozvedieť o dôležitých otázkach týkajúcich sa životného prostredia a zároveň prispievať k udržateľnej budúcnosti Slovenska. Verím, že je to len prvý krok k spolupráci, ktorá bude pokračovať a prinášať ďalšie pozitívne výsledky pre budovanie environmentálne uvedomelej spoločnosti,“ uviedol Marián Áč, riaditeľ Správcu zálohového systému.

Zálohový systém pomáha v boji proti odpadu, a tým prispieva k čistejšiemu Slovensku. FEE TUZVO pripravuje odborníkov v oblasti vied o životnom prostredí, a tým prispieva k vzdelanejšiemu Slovensku. Spolu veríme, že výsledkami našej vzájomnej spolupráce tak prispejeme k lepšiemu Slovensku“, zdôraznil význam nového partnerstva rektor TUZVO Rudolf Kropil.

Zdroj: Správca zálohového systému

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Odpady