Preskočit na obsah

Vedecká konferencia Štátnej ochrany prírody SR

26.11 2021, Enviroportal

Prvý ročník vedeckej konferencie zameranej na propagáciu vedecko-výskumných aktivít Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR), ako aj ďalších odborných inštitúcií zaoberajúcich sa témou ochrany prírody potvrdil dôležitosť spolupráce vedy a výskumu s ochranárskou praxou.

Konferencia bola obsahovo rozdelená do štyroch tematických sekcií – anorganická, botanická, lesnícka a zoologická sekcia. Súčasné výzvy v ochrane prírody sa pokúsil v úvodnej prednáške priblížiť Peter Urban z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zdôraznil potrebu správnej komunikácie s verejnosťou a dôležitosť environmentálnej výchovy mladej generácie.""

V anorganickej sekcii sa odborní pracovníci ŠOP SR venovali problematike mapovania krasových závrtov,  ako aj unikátnemu sfarbeniu kvapľov v modrej jaskyni v Malužinej. Botanická sekcia predstavila štúdiu o rozšírení sklenobyle bezlistej v Belianskych Tatrách, teplomilné dubiny na Slovensku, ako aj využitie programu NaturaSat v monitoringu biotopov NATURA 2000. Lesnícka sekcia priniesla príspevok o prirodzenom drevinovom zložení lesov na Slovensku a otvorila aj dnes veľmi aktuálnu tému bilancie uhlíka v postihnutých smrekových ekosystémoch Vysokých Tatier. Dve prednášky s tematikou hlucháňa hôrneho prirodzene prepojili lesnícku sekciu z pohľadu zlepšovania biotopov hlucháňa lesníckymi opatreniami so zoologickým pohľadom, ktorý priblížil spôsoby telemetrie tohto kriticky ohrozeného druhu. Záver konferencie patril zoológom. Tematika veľkých šeliem a možnosti ich ochrany a správneho manažmentu bola predstavená v prednáškach o populácii rysa ostrovida a potravnej ekológii medveďa hnedého. Priestor dostali aj menej popularizované druhy, akými je raniak obrovský, endemická kobylka či korytnačka močiarna.        

Konferencia sa uskutočnila online, výstupy z nej  sú zverejnené v publikácii Ochrana prírody (PDF, 308 kB). ŠOP SR zároveň ponúka všetkým vedeckým pracovníkom z oblasti ochrany prírody možnosť publikovania príspevkov v odbornom periodiku ŠOP SR Ochrana prírody a v časopise Chránené územia Slovenska.

Zdroj: ŠOP SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Podujatie