V Zbierke zákonov SR vyšla novela zákona o IPKZ

21.10 2015,

V zbierke zákonov bol zverejnený zákon NR SR č. 262/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


Zákon nadobudne účinnosť 1. decembra 2015 okrem čl. I a II, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2016, čl. III stráca účinnosť 31. decembra 2015.

Stiahnite si: zákon č. 262/2015 Z. z.

Copyright © 2019

Súvisiace články

Značky

IPKZ Legislatíva