Preskočit na obsah

V rámci Týždňa vedy na Slovensku sa uskutočnila aj medzinárodná konferencia

02.12 2006, Enviroportal

V rámci Týždňa vedy na Slovensku sa uskutočnila aj medzinárodná konferencia

Dňa 24. novembra 2006 sa v Tatranskej Štrbe uskutočnila medzinárodná konferencia o vede a výskume v Tatranskom národnom parku. Hlavným organizátorom konferencie bola Správa Tatranského národného parku, ktorá sa aj týmto spôsobom zapojila do Týždňa vedy na Slovensku 2006.

Konferencia prezentovala prierez z doteraz realizovaných výsledkov vedy a výskumu na území národného parku a biosférickej rezervácie. Podujatie upozornilo na skutočnosť, že národný park slúži zároveň ako výskumnícke pracovisko (predovšetkým A-zóna ako porovnávacia plocha a laboratórium). Výsledky vedy a výskumu by mali slúžiť všetkým, ktorí sa zúčastňujú na rozhodovaní o využívaní krajiny Tatier, aby z neinformovanosti neurobili chybné kroky.

Konferencia mala za cieľ stimulovať väzby medzi vedou a výskumom a praktickou ochranou prírody v oblastiach abiotických, biotických a socioekonomických zložiek na území národného parku a biosférickej rezervácie. Zároveň podporila medzinárodnú spoluprácu. Konferencie sa zúčastnili pracovníci Štátnej ochrany prírody, orgánov štátnej správy, univerzít, vedecko-výskumných inštitúcií a členovia konzultačného zboru
Správy TANAPu.

Na podujatí odzneli zaujímavé príspevky vedcov a výsumníkov zo Slovenska, Čiech a Poľska týkajúce sa nielen živej a neživej prírody, ale aj
sociálno-ekonomických väzieb a vzťahov. Hoci ochrana prírody býva občas obviňovaná z nevedeckosti, výsledky zrealizovaných výskumov potvrdili odbornú argumentáciu a úsilie správy národného parku pri presadzovaní požiadaviek týkajúcich sa odstraňovania následkov kalamity ako aj zonácie národného parku.

Odkazom konferencie je aj skutočnosť, že národný park treba chápať komplexne - to znamená nielen cez prizmu jednotlivých rezortných
záujmov. Správe národného parku chýba vedecká rada (v minulosti fungovala, doteraz funguje v susednom poľskom TPN ), ktorá by pomáhala riaditeľovi národného parku pri presadzovaní oprávnených a vedeckých požiadaviek ochrany prírody voči stále rastúcim tlakom investorov a lobistických záujmových skupín.

Účastníci konferencie sa zhodli na potrebe dôležitosti správnej interpretácie a komunikácie vedeckých poznatkov širokej verejnosti a politikom ako aj na potrebe vedeckého lobbyingu. Zástupcovia vedeckej obce deklarovali záujem podporiť inštitút vedeckej rady správy národného parku, ktorej stanoviská by boli záväzné pre orgány štátnej správy a umožniť tak zefektívnenie spolupráce a aktívny vstup vedy do každodenných problémov národného parku. Z konferencie bude vydaný zborník.

Zdroj: Správa Tatranského národného parku

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky