Preskočit na obsah

Účastníci medzinárodného kurzu budú hodnotiť stav poškodenia lesov pri Zvolene

18.08 2006, Enviroportal

Účastníci medzinárodného kurzu budú hodnotiť stav poškodenia lesov pri Zvolene

Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene - organizuje v dňoch 21. až 23. augusta 2006 Medzinárodný interkalibračný kurz zameraný na zhodnotenie príčin poškodenia drevín na vybraných plochách v okolí Zvolena.
Medzinárodný interkalibračný kurz (International Cros-comparisson Course) sa bude konať v rámci projektu ICP Forests (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests - Medzinárodný kooperatívny program hodnotenia a monitoringu vplyvu znečistenia ovzdušia na lesy). Na kurze sa zúčastnia zástupcovia 7 členských krajín zapojených do programu ICP Forest.

Kurz sa uskutoční na plochách vybratých na hodnotenie nachádzajúcich sa v okolí Zvolena. Na každej ploche sa bude hodnotiť defoliácia, sfarbenie (diskolorácia) a príčiny poškodenia drevín podľa manuálu ICP Forests. Účastníci kurzu budú sústredení v hoteli Poľana.

ICP Forests bol založený v roku 1985 v rámci Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov ako výsledok rastúceho záujmu verejnosti o nepriaznivé účinky znečistenia ovzdušia na lesy. Hlavným cieľom bolo sledovať vplyv znečisteného ovzdušia na lesné porasty.
Program sa postupne rozširoval o monitorovanie ďalších stresových faktorov a ich vzájomných interakcií. V súčasnosti sú monitorovacie siete bázou, ktorá poskytuje širokú škálu informácií o lesoch, pričom monitorovacie aktivity upravuje nariadenie EÚ Forest Focus.

V programe sa využívajú dve odlišné úrovne monitorovania. Plochy I. úrovne v systematickej sieti 16 x 16 km (na Slovensku 112 plôch, celkove v Európe viac než 6000 plôch) boli založené od roku 1986, na nich sa každoročne monitoruje stav korún a rastové procesy. Okrem iného sa tu zisťuje aj stav pôdnych vlastností, chemický stav listov a v súčasnosti sa hodnotia aj vybraté indikátory biodiverzity.

Monitoring II. úrovne bol zavedený od roku 1994 vo vybraných lesných ekosystémoch (7 plôch na Slovensku, celkove v Európe 860 plôch). Tu sa okrem každoročného hodnotenia stavu korún a prírastku vykonáva aj hodnotenie depozície znečisťujúcich látok v zrážkach, pôdneho chemizmu a chemizmu pôdnych roztokov, stavu listových živín, meteorologických podmienok, kvality ovzdušia, rastlinného pôdneho krytu a opadu drevín.

V súčasnosti ICP Forests združuje 41 krajín.

Odborným garantom podujatia je Ing. Jozef Pajtík z odboru ekológie a biodiverzity lesných ekosystémov Národného lesníckeho centra - Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene.

Zdroj: Ing. Katarína Bortelová, Národné lesnícke cetnrum

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky