Trvalo udržateľný rozvoj, separácia a recyklácia

01.10 2006, Enviroportal

Trvalo udržateľný rozvoj, separácia a recyklácia

Čistota prostredia, v ktorom žijeme, nakladanie s odpadom, ktorý denne produkujeme, finančné náklady spojené s údržbou čistoty nášho okolia, likvidáciou a separáciou komunálneho odpadu sú problémom, ktorý viedol kolektív pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia vypracovať environmentálny projekt - Trvalo udržateľný rozvoj, separácia a recyklácia.

Projekt bol v januári tohoto roku podaný na Recyklačný fond a následne schválený. Jeho aktivity budú financované z prostriedkov Recyklačného fondu a SAŽP sa podieľa na spolufinancovaní projektu 10% rozpočtovaných nákladov.
Projekt je zameraný hlavne na propagáciu separovaného zberu a zhodnocovania odpadov v rámci trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Jeho cieľom je šíriť environmentálne povedomie a výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju, zvýšiť celkovú informovanosť verejnosti o problematike separovaného zberu a zhodnocovania odpadu, ktorú podporuje aj Recyklačný fond. Jeho prostredníctvom sa budú môcť predstavitelia samosprávy miest a obcí, zástupcovia škôl a environmentálnych mimovládnych organizácií na celom území Slovenska dozvedieť o možnostiach a výhodách separovaného zberu z hľadiska ekonomického i z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a to práve znižovaním množstva odpadov odvážaných na skládky a do spaľovní.

Pozvánka na semináre

Ciele projektu budú napĺňané predovšetkým prostredníctvom odborných seminárov pre zástupcov samospráv pod názvom: Separácia a recyklácia odpadu v obci - aktuálne informácie z dielne SAŽP, MŽP SR, RF, Združení miest pre separovaný zber a MVO.

Celkovo bude v priebehu mesiacov september až december 2006 zorganizovaných 8 až 10 jednodňových odborných seminárov pre túto cieľovú skupinu postupne pre všetky kraje. Prvý sa uskutoční už 19. septembra 2006 v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici. Vedomosti získané na seminári by mali napomôcť predstaviteľom samosprávy miest a obcí zorientovať sa v súčasnej legislatíve a získať informácie o možnosti financovania svojich projektov zameraných na separáciu a recykláciu odpadu v obciach. Semináre budú členené na dve časti. Prvá je teoretická, v rámci ktorej sa lektori zamerajú na nasledovné témy:

  • Povinnosti obce pri zabezpečovaní separovaného zberu vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
  • Poskytovanie prostriedkov z Recyklačného fondu
  • Význam evidencie odpadov v systéme riadenia odpadového hospodárstva na komunálnej úrovni
  • Informačný systém na podporu zhodnocovania komunálneho odpadu v SR, elektronický portál odpadového hospodárstva
  • Prezentácia prípadových štúdií - Skúseností z obcí, kde separácia a recyklácia prebieha s finančnou podporou Recyklačného fondu.

Tematická exkurzia je druhou časťou odborného seminára a uskutoční sa prehliadkou prevádzky firmy Elektro Recycling, s.r.o. Slovenská Ľupča, ktorá sa zaoberá spracovaním elektrozariadení. Pre účastníkov seminárov východného Slovenska je to plánovaná exkurzia do prevádzky firmy V.O.D.S., a.s. Košice s ukážkou zhodnocovania pneumatík.

Termíny seminárov pre jednotlivé kraje sú nasledovné:

Kontakty

Slovenská agentúra životného prostrediaViac informácií o projekte nájdete na stránke www.sazp.sk.
Ak Vás daná problematika oslovila a chceli by ste sa odborných seminárov zúčastniť, informácie získate na adresách:
dagmar.rajcanova@sazp.sk, jana.nekyova@sazp.sk
telefón: 048/ 4374 173, 4374 178.

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky