Preskočit na obsah

Trnava: Náklady na odpadové hospodárstvo nie sú najvyššie

29.11 2021, Enviroportal

Mesto Trnava považuje analýzu spoločnosti Wood & Company za skreslenú a tendenčnú a tvrdí, že nie je najdrahším krajským mestom z hľadiska odpadového hospodárstva.

Uvádza, že náklady trnavskej samosprávy v tejto oblasti sú v porovnaní s ostatnými krajskými mestami nižšie než priemer. Článok Najvyššie výdavky na odpadové hospodárstvo mala vlani Trnava vychádza z nesprávnych kalkulácií a tvrdení. Nezohľadňuje rozličnú štruktúru rozpočtov, resp. záverečných účtov jednotlivých miest, z ktorých pri porovnávaní vychádzal. Mesto Trnava má v bežných výdavkoch okrem zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu (vo výške 3 260 081 eur) aj iné položky súvisiace s odpadovým hospodárstvom, ktoré absentovali v záverečných účtoch iných porovnávaných miest. Ide napr. o odvod poplatku za uloženie odpadu Environmentálnemu fondu (842 475 eur). To je dôvod, prečo v porovnaní vznikli také výrazné rozdiely v prepočtoch nákladov na jedného obyvateľa.  

Ako sa ďalej v stanovisku mesta uvádza, ak by autori vychádzali z ich nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu (vo výške 3 260 081 eur), vyšli by náklady na odpadové hospodárstvo na jedného obyvateľa vo výške 51,42 eur, čo sú výrazne nižšie náklady.
Pri relevantných analýzach nie je možné vychádzať ani zo zverejnených faktúr, pokiaľ z nich nie je jasná komplexnosť služieb. Z faktúr zverejnených na webstránkach miest sa nedá určiť, kto má drahšie služby, pretože treba poznať a zahrnúť množstvo detailov, aby boli analýzy porovnateľné.  

Čo sa týka finančného zaťaženia obyvateľov poplatkom za KOaDSO, neodzrkadľuje reálne náklady na odpadové hospodárstvo. Na porovnanie vybral MsÚ Trnava mestá Trenčín a Žilinu, ktoré podľa spoločnosti  Wood & Company vyšli najlepšie:

Trenčín
Počet obyvateľov: 54 696  
Záverečný účet – zvoz a odvoz odpadu: 2 430 892 eur

Žilina
Počet obyvateľov: 82 463
Záverečný účet – zvoz, odvoz a likvidácia odpadu: 3 550 698 eur

Trnava
Počet obyvateľov: 63 406
Záverečný účet – bežné výdavky (z tohto bol počítaný náklad na obyvateľa): 4 115 951 eur
Záverečný účet – zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu (rovnaká položka ako Trenčín, Žilina): 3 260 081 eur

Zaťaženie obyvateľov jednotlivých miest poplatkom za KOaDSO:
Trenčín: 32,485 eur/osoba/rok
Žilina: 27,521 eur/osoba/rok
Trnava: 29,20 eur/osoba/rok

Ďalšou podstatnou vecou je, že výdavková časť rozpočtu je v určitom rozsahu krytá príjmovou časťou rozpočtu – najmä vo vyššie uvedenej položke odvod poplatku za uloženie odpadu Environmentálnemu fondu. Príjem z Environmentálneho fondu vo výške 368 189 eur znižuje celkový výdavok na 474 286 eur. Okrem toho je Trnava vlastníkom skládky, do rozpočtu mesta teda idú aj príjmy z jej prevádzkovania, keďže skládka má regionálny význam a využívajú ju aj okolité obce.

K časti článku „mestá, ktoré svoj odpad energeticky zhodnocujú v zariadeniach na energetické využívanie odpadov (ZEVO), budú patriť k najlacnejším“ je potrebné dodať, že ZEVO majú výnimku z povinnosti úpravy odpadov pred finálnym spálením udelenú iba dočasne, preto bude mať prevádzkovateľ ZEVO v najbližšom období rovnaké náklady na úpravy odpadov pred ich finálnym zneškodnením.

Mesto Trnava poskytuje jeden z najvyšších štandardov v oblasti komunálnych služieb, ktorý zabezpečuje: napríklad modernými polopodzemnými kontajnermo so senzormi naplnenosti a smart režimom vývozu.

Zdroj: MsÚ Trnava

 

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP Odpady