Preskočit na obsah

Tretí Vodný plán Slovenska v číslach

22.06 2022, Enviroportal

V máji 2022 prijala vláda SR jeden z najdôležitejších dokumentov vodného plánovania, ktorým je Vodný plán Slovenska – 2. aktualizácia. Aktuálny Vodný plán Slovenska (VPS) pozostáva z Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a z Plánu manažmentu správneho územia povodia Visly. Je platný na obdobie rokov 2022 až 2027, ktoré je v poradí už tretím plánovacím obdobím, pre ktoré bol plán zostavovaný.

Jeho hlavným cieľom je na základe prehodnotenia predchádzajúcich plánov manažmentu povodí aktualizovať program opatrení tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie environmentálnych cieľov rámcovej smernice o vode – t. j. dosiahnutie dobrého stavu vodnýchSútok rieky Morava s riekou Dunaj útvarov do roku 2027.

Vodohospodárske problémy

V rámci jeho prípravy bolo v SR identifikovaných viacero významných vodohospodárskych problémov. Patria medzi ne:

 • znečistenie povrchových vôd organickými látkami, živinami a prioritnými látkami,
 • hydromorfologické zmeny (napr. narušenie priečnej a bočnej spojitosti tokov, hydrologické zmeny, infraštrukturálne projekty),
 • znečistenie podzemných vôd dusíkatými látkami, pesticídmi a inými nebezpečnými látkami,
 • zhoršovanie kvantitatívneho stavu podzemných vôd (napr. odbery vody, umelá infiltrácia, vypúšťanie odpadových do podzemných vôd) a
 • negatívne dopady zmeny klímy. Negatívne dopady zmeny klímy, u ktorých sa nepovažuje za priamy dôvod tlak vyvolaný ľudskou činnosťou, sú novým významným vodohospodárskym vplyvom, ktorý bol navrhnutý prvýkrát práve v tomto plánovacom období.

Ako iné významné aktivity a novovznikajúce problémy boli identifikované aj prítomnosť inváznych druhov, nevhodný manažment sedimentov, manažment rybného hospodárstva, ohrozenie jeseterov a výskyt mikroplastov.

Stav vodných útvarov

Dôsledky  negatívnych vplyvov pôsobiacich na vodné prostredie sa prejavili na stave vodných útvarov (VÚ).

V súčasnosti je v SR vymedzených:

 • 1 351 útvarov povrchovej vody (z toho 1 328 VÚ v kategórii rieky - tečúce vody a 23 v kategórii rieky so zmenenou kategóriou -stojaté vody) a 
 • 106 útvarov podzemnej vody (z toho 16 VÚ v kvartérnych sedimentoch, 59 VÚ v predkvartérnych horninách a 31 VÚ geotermálnych štruktúr).

Z výsledkov monitorovania vôd vykonaného pre potreby aktuálneho vodného plánu v rokoch 2013 – 2018 vyplynulo, že:

 • v prípade útvarov povrchovej vody dosiahlo:
  • dobrý ekologický stav, resp. potenciál 41 % útvarov,
  • dobrý chemický stav 71 % útvarov,
 • v prípade útvarov podzemnej vody dosiahlo:
  • dobrý chemický stav 80 % útvarov,
  • dobrý kvantitatívny stav 96 % útvarov.

Najrozšírenejšími negatívnymi dopadmi na stav útvarov povrchových vôd, tak v správnom území povodia Dunaja, ako aj v správnom území povodia Visly, boli:

 • zmena biotopov v dôsledku realizovaných hydromorfologických zmien na tokoch (40,87 % vodných útvarov v povodí Dunaja, 30,43 % vodných útvarov v povodí Visly),
 • znečistenie živinami (33,00 % – Dunaj, 13,04 % – Visla),
 • organické znečistenie (17,94 % – Dunaj) a kontaminácia nebezpečnými látkami (19,11 % - Dunaj) (posledné dva zmienené dopady sa odrazili na 8,70 % VÚ v povodí Visly).

Riziko nedosiahnutia cieľovVodná nádrž Starina

Nadväzne na vyhodnotenie dopadov bolo v plánoch manažmentu odhadnuté aj riziko nedosiahnutia environmentálnych cieľov do roku 2027. Výsledky analýzy ukazujú, že v SR je:

 • v prípade útvarov povrchovej vody:
  • v riziku nedosiahnutia dobrého ekologického stavu, resp. potenciálu, 351 VÚ (25,98 %) a 
  • v riziku nedosiahnutia dobrého chemického stavu 30 VÚ (2,22 %),
 • v prípade útvarov podzemnej vody:
  • v riziku nedosiahnutia dobrého chemického stavu 18 VÚ (16,98 %) a
  • v riziku nedosiahnutia dobrého kvantitatívneho stavu 19 VÚ (17,92 %).

Opatrenia

Na elimináciu negatívnych dopadov na stav vodných útvarov a na dosiahnutie environmentálnych cieľov sú v plánoch manažmentu povodí navrhnuté programy opatrení.

K navrhovaným opatreniam patrí napr.:

 • výstavba a modernizácia čistiarní odpadových vôd (pričom osobitná pozornosť sa bude venovať aj obciam nachádzajúcich sa v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých nebola dosiahnutá miera odkanalizovania minimálne 85 %),
 • opatrenia na zabránenie alebo riadenie vstupu znečistenia z mestských oblastí, dopravy a vybudovanou infraštruktúrou,
 • prehodnotenie vydaných povolení na nakladania so znečisťujúcimi látkami,
 • znižovanie znečistenia živinami z poľnohospodárstva,
 • dodržiavanie limitov aplikácie dusíka v hospodárskych hnojivách,
 • poradenské služby pre poľnohospodárstvo,
 • sanácia kontaminovaných lokalít; opatrenia na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie priečnych stavieb vo vodných tokoch,
 • opatrenia na adaptáciu na zmeny klímy,
 • podpora výskumu a zlepšenie znalostnej základne a mnohé ďalšie.

Financovanie opatrení

Kumulatívny odhad nákladov na realizáciu programov opatrení v SR na roky 2022 – 2027 predstavuje 1 793,656 mil. Eur. Ich financovanie bude pokryté cez Program Slovensko 2021 – 2027, Operačný program Kvalita životného prostredia, Plán obnovy a odolnosti SR, Program rozvoja vidieka SR, Environmentálny fond a iných zdrojov.

Zdroj: Vodný plán Slovenska – 2. aktualizácia
Foto: Ing. R. Grófová, SAŽP
Spracoval: Ing. R. Grófová, Mgr. P. Horváthová, SAŽP

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Dokumenty Voda