Preskočit na obsah

Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu

24.08 2006, Enviroportal

Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu

26. augusta si pripomenieme 4. výročie významného celosvetového stretnutia v Johannesburgu. V roku 2002 na Svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji urobilo ľustvo ďalší krok k tomu, aby zachovalo našu modrú planétu aj pre budúce generácie v obývateľnom stave.
V dňoch 26. augusta - 4. septembra 2002 sa v Johannesburgu na Svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji stretli desiatky tisíc účastníkov, vrátane hláv štátov a vlád, národných delegátov a lídrov mimovládnych organizácií, podnikateľov a ďalších hlavných skupín spoločnosti aby spoločne upriamili pozornosť sveta na nutnosť riešenia dôležitých výziev.

Najdôležitejšou témou Svetového summitu o trvalo udržateľnom rozvoji bolo zlepšenie kvality života a ochrana prírodných zdrojov vo svete, ktorý sa potýka s rastúcou populáciou a rastúcimi nárokmi na potraviny, vodu, bývanie, infraštruktúru, energiu, zdravotnú starostlivosť a ekonomickú bezpečnosť. Výsledky rokovania svetových lídrov boli zhrnuté v 2 dokumentoch - v Politickej deklarácii, z ktorej výňatky prinášame, a v Implementačnom pláne, ktorý rozpracúva praktické kroky uplatňovania politiky TUR v rámci celosvetových, regionálnych a národných iniciatív.

Slovenskú delegáciu viedol na summite minister životného prostredia. Slovensko však nevyužilo ani možnosť zapojiť do prípravy summitu relevantný orgán: Radu vlády pre TUR, či spropagovať pomerne kvalitnú Národnú stratégiu TUR, ktorú malo prijatú vládou a parlamentom ako prvá z krajín V4.

Na summite a sprievodných podujatiach sa zúčastnilo aj niekoľko desiatok mimovládnych aktivistov a expertov z regiónu V4. Zo Slovenska najväčšiu pozornosť na seba pútala košická MVO Ľudia a voda, ktorá mala v hale Waterdome dokonca minipavilón. Jej predseda Michal Kravčík patril nepochybne k najzamestnanejším ľuďom z nášho regiónu.

Johanesburská deklarácia o trvalo udržateľnom rozvoji

7. Uznávajúc, že ľudstvo sa nachádza na určitej križovatke, spojili sme sa v odhodlaní vyvinúť rozhodné úsilie o pozitívnu reakciu na potrebu vypracovať praktický a viditeľný plán, ktorý by mal viesť k odstráneniu chudoby a k ľudskému rozvoju.

8. Pred tridsiatimi rokmi sme sa v Štokholme dohodli na naliehavej potrebe reagovať na problém poškodzovania životného prostredia. Pred desiatimi rokmi, na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v Rio de Janeiro, sme sa dohodli, že pre trvalo udržateľný rozvoj, založený na princípoch z Ria, je podstatná ochrana životného prostredia a sociálny i hospodársky rozvoj. Na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja sme prijali celosvetový program, Agendu 21 a Deklaráciu z Ria, záväzky ktorých opätovne potvrdzujeme. Summit v Rio de Janeiro bol významným medzníkom, na ktorom sa definoval nový program pre trvalo udržateľný rozvoj.

9. V období medzi summitom v Rio a v Johanesburgu sa pod vedením OSN zišli zástupcovia krajín sveta na niekoľkých dôležitých konferenciách, vrátane Konferencie o finančných zdrojoch pre rozvoj, ktorá sa uskutočnila v Monterrey, ako aj na ministerskej konferencii, ktorá prebehla v Doha. Konferencie sformulovali pre svet komplexnú víziu budúcnosti ľudstva.

10. Na summite v Johanesburgu sme dosiahli mnoho vzhľadom na spojenie širokého spektra ľudí a názorov na konštruktívne úsilie o spoločný postup smerom k svetu, ktorý rešpektuje a implementuje víziu trvalo udržateľného rozvoja. V Johannesburgu sa taktiež potvrdilo, že sa dosiahol významný pokrok pokiaľ ide o dosiahnutie celosvetového konsenzu a partnerstva medzi ľuďmi na našej planéte.

Zdroj: Changenet, Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky