Preskočit na obsah

Svetový deň životného prostredia

04.06 2021, Enviroportal

Už 49 rokov patrí 5. jún životnému prostrediu, tento rok upriami našu pozornosť na obnovu ekosystémov. OSN, vyhlasovateľ svetového dňa, nás upozorňuje, že nemôžeme vrátiť čas. Ale môžeme  zasadiť strom, ozeleniť naše mestá, zakladať záhrady, meniť stravovacie návyky a čistiť rieky a pobrežia. Sme generácia, ktorá dokáže uzavrieť mier s prírodou. Buďme aktívni, nie znepokojení. Buďme odvážni, nie plachí. Životné prostredie sa nám poďakuje. 

Oslávte svetový deň aktívne

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ponúka verejnosti v dňoch 4. až 5. júna pestrý program v StrediskuStredisko environmentálnej výchovy Dropie environmentálnej výchovy SAŽP Dropie v katastri obce Zemianska Olča, v okrese Komárno. Podujatie s názvom Slnovrat na Dunaji zosúlaďuje viacero tém, okrem Svetového dňa životného prostredia je to aj Víkend otvorených parkov a záhrad a tiež prezentácia finálneho výstupu v rámci projektu CHVÚ Ostrovné Lúky. Brány otvorí návštevníkom, ale aj organizovaným žiackym skupinám, všetkým, ktorí chcú spoznať Príbeh krajiny Lúk prostredníctvom náučného chodníka, questovej hry či vzhliadnutím dokumentárneho filmu o Ostrovných Lúkach. Viac o programe v rámci podujatia Slnovrat na Dunaji sa dozviete na https://dropie.sazp.sk/novinka/44.

Pútavou súčasťou programu pre pozvaných hostí z radov odbornej verejnosti, zástupcov miestnej samosprávy alebo domácich poľnohospodárov bude nepochybne diskusia o Živej krajine, ktorá sa v piatok, 4. júna začne o 18:45. Diskutovať k témam ako biodiverzita, klíma, poľnohospodárska krajina príde do SEV Dropie štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča, pôdny biológ Ladislav Miko, ktorý momentálne pôsobí ako vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Do panelovej diskusie sa zapojí aj Ľubomír Marhavý, ktorý ako praktik z oblasti poľnohospodárstva v súčasnosti robí osvetu bezorbovému poľnohospodárstvu.

Okrem externých aktivít pre verejnosť si SAŽP Svetový deň životného prostredia pripomenie aj interne medzi zamestnancami. Symbolicky plánuje ukončiť proces pripomienkovania eticko-environmentálneho kódexu zamestnanca SAŽP, a to záverečnou diskusiou. Kódex vychádza z interného prieskumu medzi zamestnancami o ich návykoch, zohľadňuje aj ich návrhy aktivít smerujúcich k zlepšeniu ochrany životného prostredia na pracoviskách. Má reflektovať súčasné potreby udržateľného rozvoja v praktickom živote. V nadväznosti na to pre zamestnancov spustíme aj vypožičiavanie čerstvo zakúpených elektrobicyklov. Tie môžu využívať na služobné cesty v rámci mesta, na presun za pracovnými povinnosťami na krátke vzdialenosti či na ceste do práce a pri návrate z nej.

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave pripravila informačné panely, na ktorých sa dozviete niečo viac o 17 udržateľných cieľoch (SDGs), ktoré jednohlasne prijalo 193 krajín a ktoré predstavujú univerzálny štandard pre rozvoj, ktorý myslí na všetkých obyvateľov planéty. Panely budú umiestnené v hale pri vchode do fakulty. (https://fns.uniba.sk/medzinarodny_den_zivotneho_prostredia/)

História Svetového dňa životného prostredia 

Svetový deň bol vyhlásený na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme podŠtokholmská konferencia heslom Je len jedna Zem. Zúčastnili sa jej zástupcovia 112 štátov, prerokovali na nej prvú súhrnnú správu o stave životného prostredia a schválili Deklaráciu o životnom prostredí človeka, ktorá uviedla 25 zásad na zachovanie a zlepšenie životného prostredia na Zemi. Účastníci konferencie po prvýkrát deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a zároveň navrhli globálny systém pozorovania Zeme.

V nadväznosti na odporúčania konferencie schválilo 27. valné zhromaždenie OSN 15. decembra 1972 Environmentálny program OSN /UNEP/ a vyhlásilo 5. jún za Svetový deň životného prostredia.

Štokholmská konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešiť problémy životného prostredia, ktoré presahujú hranice štátov a kontinentov, a preto aj ich riešenie si vyžaduje spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Ochrana ozónovej vrstvy Zeme, eliminovanie znečistenia vôd a ovzdušia, podmieňujúceho skleníkový efekt a kyslé dažde, jadrová bezpečnosť, zneškodňovanie odpadov a otázky biodiverzity sa postupne stávali predmetom viacerých medzinárodných dohovorov i poslaním celosvetových i regionálnych integračných zoskupení.

Slovenská republika je signatárom väčšiny z týchto dohovorov a účastníkom environmentálnych aktivít medzinárodného charakteru. Nové prístupy k životnému prostrediu uplatňuje vo svojej politike i právnom systéme.

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia

 

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni