Preskočit na obsah

DAPHNE: Svetový deň mokradí oslávia aj bratislavskí šiestaci

02.02 2012, Enviroportal

DAPHNE: Svetový deň mokradí oslávia aj bratislavskí šiestaci

Dnes si ochrancovia prírody na celom svete pripomenú Svetový deň mokradí. 2. február sa stal pre mokrade významným dňom v roku 1971, kedy bol v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o  mokradiach, ktoré majú medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva. Dohovor je známy aj ako Ramsarská konvencia. Slovenská republika je členom dohovoru od roku 1990. Na našom území sa nachádza 14 lokalít, ktoré sú medzinárodne významnými mokraďami.

"Ochrana mokradí je pre DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie jednou z hlavných tém, ktorej sa venuje už od svojho vzniku v roku 1993. V tomto roku sme sa rozhodli osláviť sviatok mokradí v spoločností detí, žiakov 6. ročníka na ZŠ Nevädzova v Bratislave", uviedla Jana Menkynová, ktorá sa v DAPHNE venuje environmentálnej výchove. "Pripravili sme pre nich dvojhodinový program, v ktorom sa hravou formou dozvedia, čo to vlastne mokraď znamená. Spoznajú, aké živočíchy v nej žijú a zistia, prečo je potrebné a nevyhnutné mokrade chrániť. Dozvedia sa aj to, prečo je Bratislava pomerne unikátnym hlavným mestom. Môže sa pochváliť blízkosťou tak významných mokraďových území, akými sú Niva Moravy a Dunajské luhy. Práve čaro Nivy Moravy sa pokúsime žiakom na hodine priblížiť. Veríme, že mu neodolajú a na jar, keď sa príroda začne prebúdzať, navštívia toto nádherné miesto aj osobne."

Z hľadiska biodiverzity patria mokrade k najhodnotnejším spoločenstvám. Na mnohých miestach predstavujú posledné ostrovy nedotknutej divočiny. Okrem toho, že sú plné života, ovplyvňujú mikroklímu a zohrávajú neoceniteľnú úlohu v kolobehu vody. Majú schopnosť, ktorú možno prirovnať ku špongii. V období dažďov a záplav dokážu prebytočnú vodu z krajiny nasať a v období sucha ju pozvoľna vypúšťajú späť. Dokážu tým regulovať množstvo vody v krajine a  pomáhajú tak predchádzať záplavám. Odhaduje sa, že vo "svetových močiaroch" je zadržaných takmer päťkrát viac vody ako v korytách riek. Ich neoceniteľná funkcia je aj v tom, že slúžia ako prírodná čistiareň vody.

Neoddeliteľnou súčasťou každej mokrade je práve VODA, ktorá je ústrednou témou projektu Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode.  Projekt realizuje Inštitút DAPHNE v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva a Slovenskou agentúrou životného prostredia od roku 2010. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie detí, ale aj verejnosti o význame vody a upozorniť na nevyhnutnú potrebu ju chrániť a šetriť ňou. Z celkového množstva vody na Zemi je len nepatrné množstvo (0,5%!) vhodné na pitie. Naša krajina vlastní jedno z najväčších bohatstiev - kvalitnú pitnú vodu. Je len na nás, ako s týmto bohatstvom naložíme.

Viac informácií:

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Environmentálna výchova a vzdelávanie Projekty, dotácie