Preskočit na obsah

Svetový deň mokradí (2. február) je tento rok venovaný významu mokradí pre znižovanie rizika prírodných pohrôm

30.01 2017,

Význam mokradí je úzko spojená s ich funkciami v ekosystéme, ktoré sú nepostrádateľné aj pre život človeka. V poslednom období  vystupujú v súvislosti s klimatickými zmenami  do popredia najmä protipovodňová a vodozádržná funkcia.

Okrem toho,  že z hľadiska biodiverzity patria mokrade k najhodnotnejším spoločenstvám, ovplyvňujú aj mikroklímu a zohrávajú neoceniteľnú úlohu v kolobehu vody.  V období dažďov a záplav dokážu z krajiny nasať prebytočnú vodu a v období sucha ju pozvoľna vypúšťajú späť. Majú schopnosť regulovať množstvo vody v krajine a pomáhajú tak predchádzať záplavám. Práve z tohto dôvodu je tento rok Svetový deň mokradí venovaný významu mokradí pre znižovanie rizika prírodných pohrôm.
    
Rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR si Svetový deň mokradí opäť pripomenú množstvom aktivít, ktorých cieľom je informovať verejnosť o význame existencie mokradí v prírode a o dôležitosti ich ochrany. Slovenská agentúra životného prostredia - Stredisko environmentálnej výchovy Dropie pripravilo pre deti z Materskej školy v Kolárove na 2. februára interaktívny program Čo žije v mokradi, v rámci ktorého sa zoznámia s obyvateľmi žitnoostrovských mokradí, dozvedia sa ako človeku pomáhajú mokrade a prečo ich máme chrániť. Pre žiakov Špeciálnej základnej školy v Kolárove pripravujú zaujímavú exkurziu do blízkej mokrade Dögös, kde sa budú môcť osobne presvedčiť aká mokrá je mokraď a ako nás vie chrániť pre prírodnými pohromami.  Ramsarskému dohovoru, ktorý je garantom múdreho využívania mokradí vo svete, bude venovaný aj príspevok v prvom a druhom čísle časopisu Enviromagazín, ktorý pre redakciu pripravuje Adriana Kušíková z Národného kontaktného bodu pre Ramsarský dohovor.
     
Svetový deň mokradí si každoročne pripomíname 2. februára, pretože v tento deň bol v roku 1971 podpísaný Ramsarský dohovor – medzinárodný dohovor na ochranu mokradí. Ich ochrana sa stala predmetom medzinárodnej spolupráce najmä z toho dôvodu, že veľký úbytok a nerozumné využívanie mokradí spôsobili na celom svete vážne ohrozenie mokraďových ekosystémov a druhov, ktoré sú na ne existenčne viazané, napr. hmyz a vodné vtáctvo. Dohovor má v súčasnosti 154 zmluvných strán, medzi nimi je aj Slovensko. Jednou zo základných povinností členských krajín je zápis aspoň jednej mokrade do Zoznamu mokradí medzinárodného významu. Slovenská republika prispela do tohto zoznamu postupným prihlásením 14 lokalít na výmere 40 697 ha.

Viac informácií: leták

Copyright © 2021

Súvisiace články

Značky

Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni