Preskočit na obsah

Svetový deň boja proti suchu a rozširovaniu púští

17.06 2022, Enviroportal

V súčasnosti je sucho považované za jednu z najničivejších prírodných katastrof sužujúcich našu Zem. Aj preto si na podnet Organizácie spojených národov každoročne 17. júna pripomíname Svetový deň boja proti suchu a rozširovaniu púští (World Day to Combat Desertification). Jeho hlavným cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o dezertifikácii a o možnostiach účinného riešenia problematiky prostredníctvom zapojenia komunít a medzinárodnej spolupráce.

Témou tohtoročného svetového dňa sa stalo heslo ,,vstať spolu zo sucha“. Ako povedal Ibrahim Tiaw, výkonný tajomník Dohovoru OSN o boji proti dezertifikácii, sucho síce bolo vždy súčasťou ľudských životov a prírodných systémov, ale dnešná situácia je kvôli ľudskej činnosti neporovnateľná. ,,Nedávne suchá poukazujú na neistú budúcnosť sveta. Nedostatok jedla a vody, ako aj lesné požiare spôsobené extrémnym suchom sa v posledných rokoch zintenzívnili,“ dodal Tiaw.

Čo je dezertifikácia?

Pod pojmom dezertifikácia rozumieme formu znehodnotenia pôdy v suchých, polosuchých a suchých subhumidných oblastiach vplyvom viacerých faktorov vrátane odlesňovania, nesprávnej poľnohospodárskej činnosti a drancovania, ktoré súvisia s rýchlym rastom populácie. Je jedným z procesov priamo sa podieľajúcich na klimatických zmenách. Okrem toho postupné zneúrodňovanie pôdy má za následok stratu obživy miliónov ľudí po celom svete a ich migráciu nielen v rámci krajiny do veľkým miest, ale aj medzinárodne.Sahara

Sme na Slovensku ohrození suchom?

Podľa predpovedí sa odhaduje, že do roku 2050 by sucho mohlo ohroziť viac ako tri štvrtiny svetovej populácie. Riziko rozširovania púští sa zvyšuje v oblastiach Ázie, Latinskej a Severnej Ameriky, v Európe najmä v južných oblastiach okolia Stredozemného mora.  Bez ohľadu na to, kde žijeme, dôsledky dezertifikácie a sucha sa týkajú aj nás. V roku 2020 sme na Slovensku v mesiaci apríl zaznamenali extrémne sucho až na 24,3 % územia s najzraniteľnejšími regiónmi v severnej časti Záhorskej nížiny, v Podunajskej a Východoslovenskej nížine.

Ako sa môžem zapojiť?

Každý z nás môže podať pomocnú ruku. Vzdelávaním a šírením informácií v rámci svojej komunity dokážete zvýšiť povedomie o tomto probléme a inšpirovať k jednoduchým zmenám v každodenných návykoch. Šetrenie a recyklácia vody, podpora lokálnych nápadov, budovanie zelených striech, efektívne zavlažovanie a zber dažďovej vody, pestovanie plodín nenáročných na zavlažovanie, výsadba nových stromov sú krokmi, ktorými sa aj vy môžete zapojiť do boja proti suchu.

História Svetového dňa proti suchu a rozširovaniu púští

OSN stanovila Svetový deň proti suchu a rozširovaniu púští na 17. jún ako pripomienku prijatia Dohovoru OSN o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike (UN Convention to Combat Desertification – UNCCD) v roku 1994. Dohovor si za cieľ určil boj proti degradácii pôdy a zmiernenie dopadov sucha v ohrozených oblastiach. Pomôcť s jeho dosiahnutím majú dlhodobé stratégie ako zlepšenie produktivity pôdy a znovu zúrodnenie, zachovanie a trvalo udržateľné hospodárenie s pôdou a vodnými zdrojmi v postihnutých oblastiach.

Zdroj: UNCCD

Spracovala: Mgr. Daniela Belicová

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni