Študenti a problematika environmentálnych záťaží

12.10 2018,

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zorganizovala v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského (PRIF UK) v Bratislave v poradí už tretiu tohtoročnú exkurziu určenú študentom, doktorandom a pedagógom vysokých škôl.
Program exkurzie, ktorá sa konala v dňoch 25. až 28. septembra 2018, zahŕňal návštevu niekoľkých vybraných lokalít na východe Slovenska v regióne Zemplína a Šariša. Išlo o lokality znečistené predovšetkým v súvislosti s minulou alebo doposiaľ prebiehajúcou banskou činnosťou, skládky či zaujímavé geologické lokality s výskytom nerastných surovín použiteľných pri sanačných opatreniach.

Odborný program sa začal už počas cesty zo sídla univerzity – Bratislavy – na východné Slovensko v utorok 25. septembra 2018. Počas tohto prvého dňa navštívili účastníci exkurzie nasledovné lokality: Lokalita Pinciná (severovýchodne od Lučenca, okres Poltár) reprezentuje ložisko alginitu, ktoré sa nachádza v maari viazanom na vulkanické horniny. Samotný alginit je hornina bohatá na organickú hmotu riasového pôvodu. Ložisko alginitu pri obci Pinciná patrí k jedným z najkvalitnejších zdrojov alginitu v celosvetovom meradle (http://www.algiwo.com/sk/about-us/). Alginit má vďaka svojim vlastnostiam široké spektrum využitia, vďaka unikátnej schopnosti viazať vodu a živiny má alginit výnimočnú perspektívu využitia najmä v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a takisto pri riešení negatívnych problémov životného prostredia.

Lokalita Poproč – ide o lokalitu s evidovanou v Informačnom systéme environmentálnych záťaží (ISEZ) pod označením KS (012) / Poproč-Petrova dolina – SK/EZ/KS/353. Tunajšia environmentálna záťaž (EZ) vznikla v dôsledku ťažby antimónových rúd a predstavuje opustené Sb ložisko. V priestore Petrovej doliny sa vyskytuje veľké množstvo prejavov banskej činnosti (haldy, štôlne, odkalisko), ktoré predstavujú aktívny zdroj kontaminácie aj napriek tomu, že banská a úpravárenská činnosť bola ukončená už v roku 1965. Odkalisko sa rekultivovalo v r. 2006, ale stále pôsobí ako aktívny zdroj znečistenia podzemných aj povrchových vôd, riečnych
sedimentov, zemín a pôd, a to hlavne antimónom, arzénom a olovom. Analýza rizika potvrdila environmentálne a zdravotné riziko, na elimináciu ktorého sa odporúča realizovať sanačné opatrenia. Účastníci exkurzie tiež navštívili priestor pilotného experimentálneho čistenia vytekajúcich banských vôd zo štôlne Agnes na báze pasívnej bariéry s odpadovým železom, ktorý realizovala v minulých rokoch PRIF UK. Po ukončení naplánovaných terénnych obhliadok 1. dňa autobus dorazil podvečer do Humenného, kde sa účastníci exkurzie ubytovali v hoteli Karpatia.
 
V stredu 26. septembra 2018 čakal študentov, doktorandov a pedagógov PRIF UK náročný program:
Dopoludnia to boli lokality Bystré (ZEOCEM a. s.) – spracovateľský závod na spracovanie zeolitov – a lokalita Nižný Hrabovec, kde účastníci exkurzie navštívili aktívny ťažobný priestor (lom) na ložisku zeolitu. Surovina zeolit (klinoptilolit) je prírodná hornina s výnimočnými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré vyplývajú z jeho osobitnej kryštálovej štruktúry. Klinoptilolit (zeolit) má široké využitie v poľnohospodárstve, chovateľstve, stavebníctve, pri ochrane životného prostredia, pri čistení vôd a spalín a v rôznych odvetviach priemyslu (https://www.zeocem.com/sk/zeolit).

Popoludňajší program sa zameral na lokality Poša (Nižný Hrabovec) – EZ viazanú na odkalisko elektrárenského popola – a lokalitu Merník, ktorá predstavuje EZ na opustenom ložisku ortuti. Na lokalite Poša sa účastníci oboznámili s výsledkami realizovaných prieskumných prác, ktoré potvrdili zaťaženie povrchových vôd vytekajúcich z odkaliska znečisťujúcimi látkami (najmä As), ako aj s potenciálnymi opatreniami na odstránenie tohto stavu.
Lokalita Merník je oblasťou po bývalej ťažbe a spracovaní ortuti, ktorá je evidovaná v ISEZ pod označením VT (018) / Merník – ortuťové bane (SK/EZ/VT/1024). Účastníci exkurzie mali možnosť vidieť primárne zdroje znečistenia na lokalite (banské haldy a odvaly) i vytekajúce banské vody zo štôlní (štôlne Mária, Júlia, ai.), ktoré predstavujú sekundárny zdroj znečistenia povrchových vôd. Vzhľadom na nízku výdatnosť štôlní však tieto nepredstavujú významné environmentálne riziko. Súčasne je to lokalita, kde sa vo veľkej miere na kontaminácii jednotlivých zložiek životného prostredia podieľajú aj prirodzene sa vyskytujúce znečisťujúce látky (nikel, chróm), ktoré pochádzajú zo zvetrávania materských hornín (tzv. mernícke zlepence). Zaujímavosťou je prítomnosť prírodného asfaltu na puklinách ryodacitov, ktorý predstavuje degradačný produkt pôvodnej surovej ropy pochádzajúcej pravdepodobne z paleogénnych zdrojových hornín.

Vo štvrtok 27. septembra 2018 sa účastníci exkurzie vydali až do okolia Medzilaboriec. Odborný program ponúkol návštevu nasledovných lokalít:
Lokalita Miková – zvyšky po ťažbe ropy – v rámci návštevy tejto odľahlej lokality účastníci v teréne preskúmali zlikvidované ťažobné a prieskumné vrty na ropu nad obcou Miková. Lokalita je známa početným výskytom historických ťažobných vrtov na ropu zo začiatku minulého storočia, kde sú dodnes prítomné prejavy dobývania uhľovodíkov, či už vo forme ojedinelých prejavov prítomnosti ropy v povrchových vodách alebo vo forme unikajúcich plynov z netesností v zlikvidovaných vrtoch. Lokalita však nepredstavuje žiadne envrironmentálne riziko pre životné prostredie.

Ďalšou prínosnou zastávkou bola lokalita vodná nádrž Starina a geologická náučná lokalita Dara. Ide tu o geologický odkryv v záreze cesty nad vodnou nádržou Starinou. Táto lokalita je ojedinelým geologickým profilom, ktorý sa používa ako názorná ukážka a kľúč k pochopeniu vzniku karpatského flyšového pásma. Po prezentácii informácií o geologických podmienkach vzniku a vývoja danej oblasti aj vo vzťahu k výskytu a ťažbe ropy mali účastníci exkurzie možnosť skúsiť šťastie pri hľadaní tzv. marmarošských diamantov, ktoré sú ďalšou zvláštnosťou lokality Starina a Dara.

Počas záverečného dňa, piatka 28. septembra 2018, odborný program exkurzie pokračoval obhliadkou nasledovných lokalít Dubník – opálové bane a priestoru pravdepodobnej environmentálnej záťaže Prešov-Solivary. Na lokalite Dubník sa účastníci zúčastnili exkurzie do podzemia Slovenských opálových baní, ktoré sa považujú za najstaršie bane na drahý opál na svete. Bane boli známe po celom svete už od konca 16. storočia kvôli drahému opálu, ktorý sa v nich ťažil. Následne exkurzia pokračovala prieskumom banských háld v blízkosti štôlne Jozef. Poslednou lokalitou exkurzie bola zastávka v lokalite Prešov-Solivary, kde sa účastníci dozvedeli základné informácie o lokalite, o histórii ťažby a spracovania soli, ako aj o prieskume a sanačných opatreniach na lokalite evidovanej v ISEZ ako SK/EZ/PO/693 Prešov-Solivary, na ktorej sa realizoval geologický prieskum.
 
Študentom sa okrem pedagógov venovali počas exkurzie aj traja odborníci SAŽP v oblasti EZ z oddelenia environmentálnych služieb. Podobné aktivity pre študentov sa plánujú aj v niekoľkých nasledujúcich rokoch a umožnia praktickú výučbu v teréne ďalších desiatok študentov vysokých škôl v prírodovedných odboroch súvisiacich so znečistenými územiami na Slovensku.
 
Exkurzia sa zrealizovala v rámci národného projektu 3, ktorý pod názvom Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku implementuje SAŽP. Environmentálnym záťažiam sa v rámci projektu venuje hlavná aktivita 5 Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží.

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Environmentálna výchova a vzdelávanie Environmentálne záťaže