Strediská environmentálnej výchovy SAŽP - centrá objavovania a nachádzania vzťahu k prírode

14.06 2006, Enviroportal

Strediská environmentálnej výchovy SAŽP - centrá objavovania a nachádzania vzťahu k prírode

Popri pozitívach, ktoré súžitie človeka s prírodou našej planéte prinieslo, sú tu aj negatíva, ktoré ľudstvo za sebou zanecháva. Preto jednou z najaktuálnejších tém súčasnosti je environmentálna výchova a vzdelávanie.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je odborná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so zameraním na ochranu a tvorbu životného prostredia.
Environmentálna výchova a vzdelávanie mladej generácie, ale aj dospelých, je jednou z najdôležitejších úloh v činnosti SAŽP. Návod na to, ako spoznávať a objavovať prírodu bez zásahov, ktoré by ju narušili, ako obdivovať prírodné a kultúrne dedičstvo a zachovať pritom pôvodnú identitu krajiny, ako prírodu chrániť a uchovávať pre budúce pokolenia, ponúka SAŽP aj prostredníctvom vzdelávacích programov vo svojich strediskách environmentálnej výchovy (SEV). Niektoré z nich teraz predstavíme.

SEV SAŽP Geopark Banská Štiavnica
V environmentálnej výchove a vzdelávaní v rámci ochrany a tvorby životného prostredia sa SEV Geopark orientuje na využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorý ponúka krajina a okolitý región Banskej Štiavnice. Činnosť SEV má široký rozsah a záber, pretože aj záujem (materské, základné, stredné a vysoké školy, centrá voľného času, študenti, pedagógovia) je rôznorodý. SEV Geopark patrí medzi tzv. mestské strediská (bez ubytovacej kapacity) a má v zmysle svojho štatútu dve oddelenia. Jedným z nich je oddelenie environmentálnej výchovy. Cieľom všetkýc h ponúkaných
programov je doplniť a obohatiť štandardnú školskú výučbu o netr adičné pohľady na problémy ekológie a environmentalistiky, ako aj pomoc pedagógom včleňovať ekológiu a environmentalistiku do učebných osnov. Programy obsahujú tvorivé, diskusné a herné aktivity s netradičnou formou výučby. SEV Geopark začalo svoju činnosť v roku 2002. V ten istý rok zostavilo a vydalo Regionálnu učebnicu pre prvákov základných škôl, ktorú v banskoštiavnickom regióne dostali všetci prváčikovia. Pri jej prezentácii vznikla pekná akcia Jar pod Sitnom, kde si práve tí najmenší žiačikovia môžu overiť svoje poznatky. Zaujímavou formou sa učia chrániť a zveľaďovať prírodu, získavajú poznatky o význame
a tvorbe recyklovaného papiera a pod. Pri tejto akcii SEV Geopark pomáhajú Škola v prírode pod Sitnom a Stredná lesnícka škola, neoddeliteľnou súčasťou podujatia sú aj vysokoškoláci z FEE TU vo Zvolene pôsobiacej v Banskej Štiavnici...


Viac o Strediskách environmentálnej výchovy SAŽP čítajte na stránkach ENVIROMAGAZÍNu.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia, ENVIROMAGAZÍN MČ 2/2004

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky