Strategický rámec pre obehové hospodárstvo a zdrojovú efektívnosť

09.12 2020, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskou komisiou (EK) pripravilo  v rámci programu štrukturálnych reforiem v členských štátoch návrh projektu zameraného na vytvorenie cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo SR. 

Projekt predstavuje spôsob, akým chce EK prispieť k napĺňaniu štrukturálnych reforiem, predovšetkým vo vzťahu k špecifickým odporúčaniam, ktoré každoročne dáva členským štátom v tzv. Správach o krajine viazaných na Európsky semester. Jedno z odporúčaní EK pre SK v Správe za rok 2019 (EN) bolo aj dopracovať strategický rámec pre obehové hospodárstvo a zdrojovú efektívnosť.

Projekt bol oficiálne spustený po schválení Európskou komisiou v septembri 2020 s trvaním 18 mesiacov a s predpokladaným ukončením na jar 2022. Projekt je financovaný zo zdrojov EK. OECD poskytne Slovensku technickú pomoc pre prípravu cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo SR formou analýz a návrhu politických odporúčaní, ktoré následne MŽP SR dopracuje do podoby materiálu, ktorý by mal byť, po ukončení projektu, predložený vláde SR na schválenie.

Keďže obehové hospodárstvo sa týka aj ďalších sektorov hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia prizvalo k spolupráci prostredníctvom pracovných skupín nielen zainteresované rezorty, ale aj podnikateľskú sféru, mimovládne organizácie, vysoké školy a vedecko-výskumnú obec.

Realizácia projektu je v súlade s prioritami vlády SR na roky 2020 - 2024, Stratégiou environmentálnej politiky do roku 2030, dokumentami EÚ ako sú Európska zelená dohoda, nový Akčný plán pre obehové hospodárstvo a ďalšie.

Zdroj: MŽP SR

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Rezort MŽP SR