Štefan Ladislav Endlicher - slovenský botanik európskeho významu

20.02 2007, Enviroportal

Štefan Ladislav Endlicher - slovenský botanik európskeho významu

Medzi najvýznamnejších európskych botanikov 19. storočia, ktorých život a dielo je nerozlučne späté so Slovenskom, nesporne môžeme zaradiť aj Štefana Ladislava Endlichera, rodáka z Bratislavy. Koncom marca si pripomenieme výročie jeho úmrtia.
Štefan Ladislav Endlicher
sa narodil 24. júna 1804 Bratislava, svoju životnú púť dobrovoľne tragicky zakončil 28. marca 1849 vo Viedni.
Stredoškolské vzdelanie nadobudol na Gymnáziu v Bratislave, vysokoškolské štúdiá absolvoval v r. 1823. Štúdium filozofie na peštianskej univerzite zavŕšil získaním doktorátu filozofie.

Po štúdiách si Stephan Ladislaus Endlicher vybral Viedeň za svoje pôsobisko, kde pôsobil na postoch pracovníka viedenskej dvorskej knižnice, univerzitného profesora botaniky a riaditeľa viedenskej botanickej záhrady. Posledné dve pôsobiská mu umožnili venovať sa okrem iných vedeckých záujmov, najmä filologických, predovšetkým prírodovedeckému výskumu.
V r. 1830 vydal dielo Flora Posoniensis. V tejto vedeckej práci popísal rastlinstvo Bratislavskej stolice, uviedol tu celkovo 1574 druhov rastlín, z toho 1194 cievnatých. Svetové uznanie v botanike si získal vrcholným dielom Genera plantarum secundum ordines naturales disposita, v ktorom navrhol nový prirodzený systém rastlín. Na tomto diele, v ktorom sa venoval rodom rastlín, pracoval v rokoch 1836 až 1840. K jeho posledným botanickým dielam patrí deväťzväzkový atlas brazílskej flóry Flora Brasiliensis, Band 1.- 9., ktorý spisoval v r. 1840 - 1847.

K jeho vedeckým zásluhám patrí aj podiel na založení Akadémie vied vo Viedni. O jeho dobrom mene vo vedeckých kruhoch svedčí aj fakt, že bol členom takmer všetkých európskych vedeckých akadémií a vedeckých spoločností - v Mníchove, Neapole, Padove, Modene, Uhorsku, Linnéovej spoločnosti v Londýne, Českej kráľovskej spoločnosti náuk, i vedeckých spoločností v Halle, Lipsku, Budapešti, Freiburgu, Berlíne, Petrohrade, Štětíne; tiež bol menovaný za čestného kráľovského radcu pruského kráľa.

Aj keď pôsobil na univerzite vo Viedni, získal si na Slovensku vynikajúcich nasledovníkov, medzi ktorých patrili také osobnosti, ako bol Jozef Ľudovít Holuby, Andrej Kmeť či prvá slovenská botanička Izabela Textorisová.

O Endlicherovom vedeckom zanietení svedčí aj skutočnosť, že keďže na svoj vedecký výskum nezískal zo strany oficiálnych inštitúcií takmer žiadnu finančnú pomoc, vynaložil na jeho financovanie temer celý rodinný majetok a upadol tak do obrovských dlhov. To viedlo spolu zo zlou spoločensko-politickou klímov po udalostiach v meruôsmom aj k jeho tragickému koncuv r. 1849.

Zdroj: Oesterreich Lexikon a www.osobnosti.sk

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky