Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Štátna ochrana prírody pripravuje projekt na vyhlásenie košských mokradí za chránené územie

25.08 2022, Enviroportal

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) víta nedávne rozhodnutie Okresného úradu v Trenčíne o zrušení povinnosti Hornonitrianskych baní zasypať Košskú a Laskársku mokraď v okrese Prievidza. Štátni ochranári prostredníctvom svojej Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie sa o zachovanie mokradí usilujú už dlhé roky a po ukončení banskej činnosti spracujú projekt na vyhlásenie mokradí za chránené územie.

mokrade

V okolí obce Koš v okrese Prievidza vzniklo banskou činnosťou niekoľko mokradí. Hornonitrianskym baniam Prievidza (HBP) vyplývala po ukončení ťažby v zmysle banského zákona povinnosť poddolované územie rekultivovať na ornú pôdu a prinavrátiť ju do pôvodného stavu. Za štyridsať rokov sa však tieto mokrade stali vzácnym biotopom, v ktorom žije veľké množstvo vtákov a iných živočíchov a zaslúži si náležitú ochranu. V týchto dňoch vzácnosť územia potvrdil aj Okresný úrad so sídlom v Trenčíne, ktorý nevydal súhlas s realizáciou rekultivačných prác a mokrade zasypané nebudú.

Prvá predmetná mokraď tzv. Košská mokraď s výmerou viac ako 122 000 m2 predstavuje rozsiahly vodný útvar na rozhraní intravilánu a extravilánu obce Koš. Vznikla následkom hlbinnej ťažby hnedého uhlia v 7 ťažobnom poli v období rokov 1995-2013. Mokraď nemá v súčasnosti žiadny povrchový prítok, voda je doplňovaná len podzemným filtračným tokom a zrážkovou vodou.

Druhá predmetná lokalita zahŕňa Laskársku mokraď s výmerou viac ako 350 000 m2, situovanú prevažne na poľnohospodárskych pozemkoch v extraviláne obcí Koš a Nováky. Mokraď je dotovaná vodou z geotermálneho vrtu, banskými vodami a súčasťou zaplavenej plochy je aj pôvodné koryto rieky Nitra.

ŠOP SR na predmetnom území uskutočnila viaceré výskumy fauny a flóry. Ako uvádza riaditeľ Správy CHKO Ponitrie Radomír Siklienka: „Územie uvedených mokradí je významnou migračnou a hniezdnou lokalitou mnohých vzácnych, ohrozených a chránených druhov, naviazaných na vodnú hladinu ako aj na sprievodné mokraďové spoločenstvá. Na tejto lokalite bolo zistených viac ako 180 druhov vtákov a množstvo ďalších chránených a ohrozených druhov bezstavovcov, obojživelníkov, plazov a cicavcov. Aj z tohto dôvodu sme príslušnému okresnému úradu odporučili nevydať súhlas na zmenu mokrade a jej úpravu či zasypanie.""

Správa CHKO Ponitrie po ukončení banskej činnosti predloží na pripomienkovanie projekt na vyhlásenie mokradí, resp. ich časti, za chránené územie v príslušnej kategórii podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Ešte predtým bude však potrebné, aby po ukončení čerpania banských vôd z Bane Handlová bola doriešená dotácia mokradí povrchovou vodou. V súčasnosti sa pripravuje analýza technických riešení saturácie Laskárskej mokrade povrchovou vodou (náhrada za banskú vodu).

Uvedené mokrade s prírodnou vodnou plochou spĺňajú funkciu biocentra regionálneho významu. V urbanizovanej a poľnohospodárskej krajine zohrávajú úlohu významného útočiska pre živočíchy. Vzhľadom na podmáčanie substrátu majú tiež významnú vodozádržnú a filtračnú funkciu. Mokrade svojou mikroklímou prispievajú k zmierňovaniu klimatických extrémov na lokálnej úrovni. Zároveň sa jedná aj o významný krajinotvorný prvok.

Foto: R. Siklienka

Zdroj: Štátna ochrana prírody SR

 

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Rezort MŽP SR