Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Spriechodnenie migračnej bariéry na Starohorskom potoku

14.11 2023, Enviroportal

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. pokračuje v realizácii opatrení Vodného plánu SR.

V minulom roku bol Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p.(SVP, š. p.) a Slovenskému rybárskemu zväzu – Rade Žilina (SRZ – Rada Žilina) schválený grant z Open Rivers Programme vo výške necelých 15 000,- eur, ktorý je určený na spriechodnenie migračnej bariéry na Starohorskom potoku.Bager čistí potok.

Prijímateľom grantu je SRZ – Rada Žilina a realizátorom spriechodnenia je SVP, š. p. ako správca väčšiny vodných tokov v SR. SVP, š. p. začal s prípravnými prácami v októbri 2023 a zahájenie spriechodnenia sa uskutočnilo vo štvrtok 9. novembra 2023.

Táto bariéra je najvyššie položenou nepriechodnou bariérou na Starohorskom potoku v katastri obce Staré Hory a jej spriechodnením sa vytvoria podmienky pre opätovnú migráciu vodných živočíchov do cenných vyššie položených biotopov ústiacich do vodného útvaru.

Samozrejme, bez podpory a súčinnosti dotknutých strán ako sú Štátna ochrana prírody SR, Okresný úrad v Banskej Bystrici či obec Staré Hory by realizácia opatrenia nebola možná.

SVP, š. p. verí, že tento projekt spriechodnenia priečnej bariéry bude vzorom spolupráce viacerých dotknutých subjektov aj v iných lokalitách a zároveň aj príkladom využitia externých finančných prostriedkov pre plnenie záväzkov Slovenskej republiky.

Open Rivers Programme vznikol pred dvomi rokmi z iniciatívy Holandska a podporuje projekty zamerané na odstránenie malých priečnych bariér, ktoré prispejú k obnove riek a biodiverzity vo vodných biotopoch. Projekt na Starohorskom potoku vyzerá jednoducho, ale nakoľko sa nachádzame v archeologicky cennej lokalite neďaleko obce Staré Hory na Donovaloch, prípravy spriechodnenia a vybavovanie príslušných povolení a rozhodnutí vrátane zabezpečenia predstihového, záchranného archeologického prieskumu trvalo vyše roka.

Zdroj: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Rezort MŽP SR Voda