Preskočit na obsah

ŠOP SR zdokumentovala územie Hrušovskej zdrže

08.10 2021, Enviroportal

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) vykonávala v spolupráci s územne príslušnou Správou Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy kontrolu územia zasiahnutého poklesom hladiny vody, ku ktorému došlo z dôvodu opráv asfaltovo betónového tesnenia na prívodnom kanáli vodného diela Gabčíkovo.

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny bolo v dňoch 28. septembra až 1. októbra, na základe vopred pripraveného plánu, monitorované územie Hrušovskej zdrže vrátane súvisiacich častí ramennej sústavy Dunaja.

Hlavným cieľom monitoringu bolo predísť prípadným škodám na chránených druhoch, zdokumentovať výskyt živočíchov (vrátane inváznych druhov), vykonať prípadný nutný transfer uviaznutých vodných živočíchov, informovať návštevníkov a zdokumentovať dopady mimoriadnej manipulácie na chránené územia.

Táto mimoriadna situácia poskytla jedinečnú príležitosť na dokumentáciu vodnej fauny zdrže a ramennej sústavy Dunaja. Monitoring územia počas poklesu hladiny priniesol cenné údaje o výskyte ichtyofauny i ďalších druhov vodných živočíchov v inak ťažko dostupnom území. Medzi uviaznutými živočíchmi odborní pracovníci ŠOP SR zaznamenali na Hrušovskej zdrži výskyt viacerých inváznych druhov živočíchov, napríklad tri druhy nepôvodných rýb, škľabku ázijskú (sinanodonta woodiana) či raka pruhovaného (orconectes limosus). Nakladanie s odchytenými inváznymi druhmi živočíchov bolo zabezpečené v súlade s platnou legislatívou.

Hromadné uviaznutie ani úhyn pôvodných druhov rýb na území nebolo zaznamenané, čo poukazuje na správnosť postupu vodohospodárov pri mimoriadnej manipulácii s vodnou hladinou. Ako uvádza hydrobiológ ŠOP SR Juraj Hajdu: „Vďaka správnemu naplánovaniu opráv hrádze mimo obdobia rozmnožovania rýb a pozvoľnému poklesu vodnej hladiny, stihli pôvodné druhy rýb včas zareagovať a presunúť sa do hlbšej vody. Uviaznutie menšieho počtu pôvodných druhov rýb, tak bolo možné zvládnuť bez problémov. Tieto ryby boli po odlovení prenesené do hlbšej vody.“

Osobitným prínosom monitoringu územia v tomto období bolo získanie praktických poznatkov o dopadoch vyvolaných hydrologických zmien na chránené územia, ktoré sú potrebné pre nastavenie ich vhodného manažmentu. Prítomní odborní pracovníci ŠOP SR pomohli predísť škodám na rybách, usmernili verejnosť v oblasti nakladania s inváznymi druhmi živočíchov, pričom časť odchytených inváznych druhov poskytli ako potravu pre zranené živočíchy do rehabilitačnej stanice.

ŠOP SR oceňuje úzku spoluprácu so Slovenským rybárskym zväzom, Vodohospodárskou výstavbou, š. p., Poriečnym oddelením Policajného zboru i verejnosťou, ktorí ochotne pomáhali identifikovať problematické miesta v cieľovom území a poskytli cenné informácie.

Foto: Rak pruhovaný
Zdroj: ŠOP SR

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody