Preskočit na obsah

ŠOP SR podporila územia NATURA 2000 sumou viac ako 10 mil. eur

15.11 2021, Enviroportal

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia finančne podporuje na územiach NATURA 2000 obhospodarovateľov hospodáriacich prírode blízkym spôsobom. Do konca roku 2023 ŠOP SR tak preplatí vlastníkom či užívateľom dotknutých pozemkov zvýšené náklady na tento spôsob obhospodarovania sumou celkovo viac ako 10 mil. €.

ŠOP SR má v rámci piatich projektov so štátnou pomocou podpísaných 59 zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu opatrení v lesných biotopoch v celkovej výške 10 229 478,35 €. Realizátormi opatrení v lesných ekosystémoch a zároveň prijímateľmi štátnej pomoci sú hospodárske subjekty – vlastníci, resp. užívatelia lesných pozemkov hlavne v územiach NATURA 2000. Plocha podporených biotopov v rámci týchto projektov dosahuje 21 974,31 ha. K aktuálnemu dňu bolo vyplatených už 2,4 mil. € a to formou preddavkov alebo refundácie za opatrenia realizované hospodárskymi subjektami.

Hlavným cieľom všetkých predmetných projektov je ochrana a zlepšovanie stavu druhov alebo biotopov druhov živočíchov a rastlín európskeho významu a  biotopov európskeho významu, pričom dotknuté porasty sa nachádzajú prioritne v územiach NATURA 2000. Medzi hlavné podporované opatrenia patrí obnova lesných porastov s cieľom dosiahnutia prirodzeného drevinového zloženia, jemnejšie spôsoby obnovy porastov, ponechanie stromov na dožitie, ponechávanie hrubého mŕtveho dreva, výchova mladých lesných porastov, premena drevinového zloženia, nahradenie chemickej ochrany a zmena štruktúry porastov v hlucháních lokalitách.   

Jedným z prijímateľov tohto typu štátnej pomoci sú napríklad aj Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o., ktoré sa do projektu zapojili už  v roku 2019 a s plánovanými lesnícko- ochranárskymi opatreniami budú pokračovať až do júna 2023. Ako uvádza v svojom stanovisku riaditeľ tejto spoločnosti František Pisarčík: „Vzhľadom k tomu, že zmena klímy je bezprostredným problémom ovplyvňujúcim budúci vývoj lesných ekosystémov s negatívnym dopadom na rast, reprodukciu drevín a spôsobuje poškodzovanie lesných ekosystémov v karpatskej oblasti, Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., ako obhospodarovateľ mestských lesov a zároveň aj východnej časti územia Tatranského národného parku, privítali túto možnosť pomoci a vzájomnej spolupráce so Štátnou ochranou prírody SR s cieľom nepresadzovania iba jednej alternatívy starostlivosti na danom území, ktorou je bezzásahovosť.“

Predmetná finančná podpora ŠOP SR je zameraná na dosiahnutie pozitívnej zmeny oproti bežnému obhospodarovaniu. Výsledkom bude podpora ochrany druhov európskeho významu, zlepšenie stavu ich biotopov ako aj zabezpečenie zlepšenia druhového zloženia či štruktúry lesných porastov. Prírode blízke obhospodarovanie chránených území sústavy NATURA 2000 sa ta vďaka štátnej pomoci stáva atraktívnejším pre vlastníkov či miestnych obhospodarovateľov, podporuje život a prácu na vidieku a zároveň plní funkciu a ciele ochrany prírody a krajiny.

Zdroj: ŠOP SR

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Projekty, dotácie