Preskočit na obsah

Snežienka jarná je zákonom chránený druh, trhať sa už nesmie

17.03 2023, Enviroportal

Od 1. 6. 2021 je druh snežienka jarná chránený na celom území Slovenskej republiky.

Znamená to, že v súčasnosti podľa platnej legislatívy, je rastliny zakázané úmyselne:Snežienky v prírode.

 • trhať,
 • zbierať,
 • rezať,
 • vykopávať alebo
 • ničiť

v jej prirodzenom areáli vo voľnej prírode.

Taktiež je zakázané tento rastlinný druh:

 • držať,
 • prepravovať,
 • predávať,
 • vymieňať alebo
 • ponúkať na predaj alebo na výmenu,

ak ide o jedince pochádzajúce z voľnej prírody.

Snežienky jarné je teda možné trhať len z vlastnej záhradky, prípadne nakupovať od oficiálnych pestovateľov.

Vo voľnej prírode je od roku 2021 zákonom chránená, pričom spoločenská hodnota jednej rastliny je 200 eur. Ak by ste odtrhli rastlinu v druhom a vyššom stupni ochrany, spoločenská hodnota sa zvýši až trojnásobne.

Aká pokuta v prípade porušenia zákazu hrozí? 

Maximálna pokuta, uložená v konaní pred orgánom ochrany prírody, dosahuje výšku 9 958,17 eura a tiež prepadnutie veci. Ak sa osoba dopustí priestupku opakovane po tom, čo jej v predchádzajúcich 2 rokoch za priestupok bola uložená sankcia, môže byť táto pokuta dvojnásobná, t.j. maximálne do výšky 19.916,34 eur.

Podnikateľovi alebo právnickej osobe hrozí za rovnaké protiprávne konanie pokuta až do výšky 33 193,91 eura a rovnako prepadnutie veci.

S prípadmi priestupkov poškodenia chránených rastlín sa naši strážcovia prírody stretávajú pomerne často. Tieto konania sú následne riešené podľa závažnosti porušenia druhovej ochrany. Maximálna pokuta v blokovom konaní na mieste vybraná Strážou prírody je do 300 EUR, u mladistvých osôb 60 EUR. V prípade vyšších priestupkov sa vec postúpi na správne konanie.

V médiách sa v súčasnosti často vyskytujú staršie informácie, kedy bolo možné snežienky trhať do druhého stupňa vrátane. Vyhláškou č. 170/2021 Z. z. však bola snežienka jarná vyhlásená za zákonom chránený druh, a preto ŠOP SR apeluje na občanov, aby si vážili prírodu okolo seba a snežienky vo voľnej prírode netrhali.

Zákonná ochrana snežienky v minulosti

Ak zrekapitulujeme zákonnú ochranu snežienky jarnej v rámci príslušnej legislatívy, tak v čase:

 • 1.1. 1959 – 30. 6. 1999 – druh nechránený,
 • 1. 7. 1999 – 31. 1. 2003 – druh chránený, ustanovenia Washingtonského dohovoru regulujúce obchod boli v platnosti,
 • 1. 2. 2003 – 31. 5. 2021 – druh nechránený.

Foto: Snežienka jarná, zdroj: Správa CHKO Východné Karpaty

Zdroj: Štátna ochrana prírody a krajiny SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Rezort MŽP SR