Slovenský raj má nový návštevný poriadok

10.07 2006, Enviroportal

Slovenský raj má nový návštevný poriadok

Od 1. apríla 2006 vstúpil do platnosti nový návštevný poriadok Národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásma, ktorý určuje zásady správania sa pre všetkých návštevníkov národného parku.

Tieto zásady vychádzajú zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý konkrétne vymedzuje činnosti podmienené súhlasom orgánu ochrany prírody, resp. činnosti v danom území zakázané.
Pre návštevníkov je záväzné, aby rešpektovali tento návštevný poriadok, ako aj terénne značenie a usmernenia pracovníkov Správy NP Slovenský raj, členov stráže prírody a ďalších zložiek ochrany životného prostredia.

K úlohám Správy NP Slovenský raj patrí tiež priblížiť prístupnou formou povolené, resp. zakázané činnosti v jednotlivých častiach územia. Správa Národného parku z týchto dôvodov umiestňuje v teréne piktogramy na miestach, kde je vysoká pravdepodobnosť kolízie uvedenej činnosti a záujmov ochrany prírody.

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky