Preskočit na obsah

Slovensko uzatvára kruh – obehovým hospodárstvom ku konkurencieschopnosti, ekoinováciám a udržateľnosti

02.06 2022, Enviroportal

Zástupcovia Európskej komisie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) spolupracovali na príprave cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v Slovenskej republike. Jej výstupy obsahujú odporúčania a návrhy konkrétnych krokov smerom k udržateľnej výrobe a spotrebe prostredníctvom využitia ekonomických nástrojov, zeleného stavebného sektoru, ukončenia plytvania s potravinami a lepšieho nakladania s ostatným bioodpadom.

Cestovná mapa je súčasťou projektu, ktorý sa začal realizovať v októbri 2020. Jeho cieľom bolo vypracovanie analýz a konkrétnych odporúčaní pre obehové hospodárstvo na Slovensku. Dôvody pre jeho vznik zhrnul minister životného prostredia Ján Budaj: „Nekonečné plytvanie potravinami a materiálom vyčerpáva zdroje našej planéty. Cestovná mapa obehového hospodárstva umožní, aby Slovensko dalo druhú šancu druhotným surovinám. Spotrebúvame viac prírodných zdrojov, ako nám vie poskytnúť naša Zem. Nadbytočne produkujeme odpad a spotreba neustále narastá.  Slovenská ekonomika je lineárna – namiesto recyklovania najmä užívame a zahadzujeme na skládku. Presadili sme však viaceré pozitívne zmeny. Triedime biologicky rozložiteľný komunálny odpad, zálohujeme a skončili sme s niektorými jednorazovými plastami. Celková zmena ekonomického modelu je ale neľahká úloha, a preto verím, že odporúčania OECD nám pomôžu na ceste k obehovému hospodárstvu."

Mario Nava, generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre podporu štrukturálnych reforiem uvádza, že „Obehové hospodárstvo je jedným z kľúčových prvkov Európskej zelenej dohody. DG REFORM podporuje Slovenskú republiku a ďalšie členské štáty pri prechode na obehové hospodárstvo zdieľaním osvedčených postupov a zabezpečením európskeho prístupu. Prechodom na obehové hospodárstvo môže Slovenská republika zvýšiť svoju produktivitu zdrojov a efektívnosť využívania prírodných zdrojov, dosiahnuť úspory nákladov a vytvoriť pracovné miesta.”

Alain de Serres, úradujúci riaditeľ direktoriátu OECD pre životné prostredie konštatuje, že Slovenská republika pracuje na tom, aby prijala pevný záväzok k prechodu na obehové, udržateľné a nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2040. OECD podporuje tieto snahy prostredníctvom analytickej práce a procesu konzultácií so zainteresovanými stranami, ktoré vytvorili základ pre tvorbu národnej cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo. „Náš report poskytuje súbor konkrétnych opatrení, ktoré možno začleniť do cestovnej mapy a implementovať vo viacerých prioritných oblastiach. Dúfam, že po prijatí bude cestovná mapa nápomocná pri urýchlení prechodu na obehové hospodárstvo a efektívnejšie využívanie zdrojov. OECD je pripravené podporovať tento proces aj v budúcnosti,“ podčiarkol Alain de Serres.

Obehové hospodárstvo je komplexná téma, ktorá sa týka celkového fungovania našej ekonomiky. Tento projekt bol zameraný na konkrétne priority, aby bolo možné vypracovať detailné analýzy a  poskytnúť špecifické odporúčania. Potreba podporiť na Slovensku vznik ekoinovácií, zodpovedné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie a uvedomelé spotrebiteľské správanie bola základom pre vznik analýzy v oblasti udržateľnej výroby a spotreby so zameraním na ekonomické nástroje.

Viac informácií: https://www.minzp.sk/obehove-hospodarstvo/cestovna-mapa/
Zdroj: MŽP SR

Prioritou je tiež sektor stavebníctva najmä pre jeho ekonomický význam a dekarbonizačný potenciál. Cieľom Slovenska a Európskej únie je zníženie skládkovania stavebného odpadu a zvýšenie využívania druhotných surovín. Výzvou pre Slovensko je aj zníženie skládkovania bioodpadu a plytvania potravín. Pre zodpovednejšie nakladaniu s prírodnými zdrojmi a zlepšeniu kvality pôdy bola vybraná aj táto prioritná oblasť. Odporúčania majú pomôcť napríklad k využitiu potenciálu živín obsiahnutých v bioodpade.  

 

OECD, MŽP SR a Európska Komisia predstavili na pôde Úradu vlády SR finálny report, ktorý obsahuje odporúčania a národnú cestovnú mapu pre obehové hospodárstvo. Následnej diskusie o obehovom hospodárstve sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

 

Viac informácií o projekte a jeho výstupoch nájdete na webe MŽP SR:

https://www.minzp.sk/obehove-hospodarstvo/cestovna-mapa/

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Inovácie Rezort MŽP SR Udržateľná spotreba a výroba Zelené hospodárstvo