Preskočit na obsah

Školy, prihláste sa - EnvirOtázniky 2005, ProEnviro 2005

28.09 2005, Enviroportal

Školy, prihláste sa - EnvirOtázniky 2005, ProEnviro 2005

Environmentálne programy pre školy
Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentálnej výchovy a propagácie v Banskej Bystrici, pripravila pre školy celoslovenské environmentálne programy pre školský rok 2005/2006.

EnvirOtázniky - olympiáda o životnom prostredí

Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici vyhlasuje I. ročník celoslovenskej korešpondenčnej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl.
Cieľom olympiády je pritiahnuť záujem detí základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia všeobecne ešte pred rozhodnutím sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia a angažovanosti žiakov a pedagógov v otázkach životného prostredia vo svojej škole, v regióne a vo svete.

Žiakov do súťaže prihlasuje škola. Prihlasovací formulár so súťažnými otázkami si škola rozmnoží podľa záujmu žiakov. Počet zapojených žiakov z jednej školy je neobmedzený.
Vyplnené formuláre je potrebné poslať priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr do 15. decembra 2005.
Desať najúspešnejších mladých riešiteľov získa zaujímavé a hodnotné ceny:

1. miesto - snowboard
2. miesto - bicykel
3. miesto - stan
1. - 10. miesto - hodnotná kniha

Propozície olympiády (okruhy otázok, pravidlá riešenia, systém bodovania) a prihlasovací formulár so súťažnými otázkami je možné získať na nižšie uvedených adresách
:

EnvirOtázniky 2005/2006 - Zoznam zapojených projektov a škôl do projektu

EnvirOtázniky 2005/2006 - Výsledky súťaže

EnvirOtázniky 2005/2006 - Skúsenosti organizátorov s 1. ročníkomProEnviro

Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici vyhlasuje I. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou.
ProEnviro je súťaž o najlepší návrh environmentálneho projektu, ktorý ešte nebol realizovaný a ocenený v iných podobných súťažiach. Cieľom je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Zvýšiť záujem žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať spoluprácu a aktívnu účasť na riešení problémov miestnej komunity a regiónu.

Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy zložené zo žiakov a pedagógov, prípadne nepedagogických pracovníkov škôl. Vyplnený prihláškový formulár je potrebné poslať priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr do 31. októbra 2005.

Po uzavretí súťaže bude na základe odborného posudku v každej súťažnej kategórii vybraná jedna škola, ktorá získa finančnú podporu vo výške 50 000 slovenských korún. Spolu to predstavuje 150 000 slovenských korún, ktoré budú rozdelené medzi 3 školy. V každej súťažnej kategórii ďalej 3 kolektívy (spolu 9 kolektívov) umiestnené na prvých miestach získajú užitočné vecné ceny.

Prihláškový formulár - EnvirOtázniky 2005.
Prihláškový formulár - ProEnviro 2005.

Propozície súťaže (kritériá pre prihlasovanie projektov, súťažné kategórie, podmienky čerpania finančnej podpory), prihláškový formulár a ďalšie informácie o projektoch je možné získať na adresách:


Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentálnej výchovy a propagácie
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika


Telefón: +421 048/ 4374 175
Fax: +421 048/ 4132 153
email: simonovicova@sazp.sk, ev@sazp.sk

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky