SIŽP: Podnikatelia by nemali zabudnúť na 30. október tohto roka

21.02 2007, Enviroportal

SIŽP: Podnikatelia by nemali zabudnúť na 30. október tohto roka

Bratislava 20. februára 2007 (SIŽP) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je nielen odborným kontrolným orgánom, ktorý vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty v životnom prostredí, ale vykonáva tiež miestnu štátnu správu v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia. Zákonom č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon o IPKZ) dostala inšpekcia aj povoľovacie kompetencie.

Význam tejto zmeny spočíva v tom, že prevádzkovateľom na vykonávanie ich činnosti vydáva Slovenská inšpekcia životného prostredia integrované povolenie, ktoré združuje súhlas a povolenia vydávané z oblasti ochrany ovzdušia, vôd a odpadového hospodárstva. Bez integrovaného povolenia nebude môcť po 30. októbri tohto roka vykonávať činnosť ani jedna prevádzka v chemickom priemysle a od určitej kapacity tiež prevádzky v oblasti energetiky, výroby a spracovania kovov, spracovania nerastov, pri nakladaní s odpadom a v niektorých ďalších odvetiach. Presný zoznam činností, ktorých sa to týka, je v prílohe č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. Ak by po uvedenom termíne vykonávali podnikatelia činnosť bez integrovaného povolenia alebo v rozpore s ním, mohla by im inšpekcia uložiť pokutu až do 10 miliónov korún.

V SIŽP evidujú približne 500 prevádzok, ktoré by mali integrované povolenie získať. Po tom, čo v roku 2004 vydali prvých 69 integrovaných povolení a o rok neskoršie 133, v minulom roku ich vydali už 240. V tomto čísle je však zahrnutých aj 70 povolení na zmenu činnosti v prevádzkach, pre ktoré už bolo integrované povolenie vydané, a v 40 prípadoch išlo o stavebné konanie, pretože SIŽP je aj špeciálnym stavebným úradom.

V tých podnikoch, ktoré už integrované povolenie majú, vykonávali inšpektori kontroly plnenia jeho podmienok. V minulom roku uskutočnili 24 takýchto kontrol, pričom porušenie právnych predpisov zistili v 17 prípadoch, čo je vyše 70 percent z celkového počtu vykonaných kontrol. Inšpektori útvaru integrovaného povoľovania a kontroly SIŽP uložili v minulom roku 10 pokút v celkovej výške 5 219 000 Sk. Najvyššiu pokutu, 5 miliónov korún, uložili spoločnosti PCA Slovakia v Trnave (automobilka Peugeot Citroën) za to, že užívala lakovňu bez kolaudačného rozhodnutia a vykonávala v nej činnosť bez súhlasu na začatie skúšobnej prevádzky. Je to najvyššia pokuta, ktorú v SIŽP uložili nielen v minulom roku, ale aj v celej doterajšej 15-ročnej činnosti inšpekcie. Oravské ferozliatinové závody v Istebnom dostali pokutu 55 000 Sk za to, že neudržiavali skládku odpadu v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení a spoločnosť Ekoservis v Humennom 50 000 Sk za vykonávanie činnosti na skládke odpadu v rozpore s podmienkami vydaného integrovaného povolenia.

Zdroj: Michal Štefánek, hovorca SIŽP

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky