Preskočit na obsah

SIŽP odhalila porušenie zákona

14.05 2012, TASR

Bratislava - Na sklonku minulého roka došlo z komína nad novým kotlom k úniku popolčeka, ktorý znečistil časť obce Hencovce na východe Slovenska. Rezortná organizácia ministerstva životného prostredia SR - Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala kontrolu zameranú na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia. Výsledky tejto kontroly sú už známe.

Spoločnosť Bukocel porušila zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v šiestich prípadoch. Inšpektori rozhodnú o nevyhnutných nápravných opatreniach a uložení pokuty.

Jednou z hlavných podmienok vydaného integrovaného povolenia je, že všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, resp. jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie alebo negatívny vplyv na ľudí, sa musia vopred ohlásiť Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach, ktorý vydal pre prevádzku integrované povolenie. Bukocel však toto ustanovenie nedodržal a do prevádzky umiestnil ešte v septembri minulého roka nový kotol na drevnú hmotu bez súhlasu príslušného orgánu ochrany ovzdušia.

Prevádzkovateľ takisto nevykonával činnosť počas prevádzkovania kotla na drevnú hmotu v súlade s projektom stavby a podmienkami výrobcu zariadenia, pretože v prevádzke používal palivo s vyšším obsahom vody, nižšou výhrevnosťou a s vyšším obsah popola v pôvodnom palive, čo všetko mohlo mať tiež negatívny vplyv na životné prostredie.

Všetky vzniknuté  mimoriadne udalosti, havárie, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením  dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia  danej  havárie  a  prijatých opatreniach na predchádzanie obdobných porúch a havárií.  O každej  havárii  musí byť  spísaný zápis a musia byť o nej upovedomené príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia. Prevádzkovateľ však neohlásil inšpektorátu životného prostredia bezodkladne túto mimoriadnu udalosť. Inšpektorát životného prostredia bol o nej informovaný až na druhý deň, nie však od prevádzkovateľa, ale na základe podaného podnetu. Prevádzkovateľ v evidencii o havárii tiež neuviedol čas vzniku a dobu trvania havárie do jej odstránenia, druh a množstvo znečisťujúcich látok, ktoré boli počas havárie vypustené do ovzdušia, či zhodnotenie stavu použitých protihavarijných systémov zariadení. To boli tiež závažné okolnosti, negatívne vplývajúce na stav životného prostredia.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

IPKZ