SIŽP: Inšpektori uložili pokuty za znečisťovanie ovzdušia

10.08 2012, Enviroportal

Dodržiavanie zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme, zákona o fluórovaných skleníkových plynoch ako aj kvality pohonných látok na čerpacích staniciach. Ani tieto oblasti neunikli pozornosti inšpektorov zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia. V prvom polroku tohto roka vykonali 310 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili v 44 prípadoch. Za tie uložili 9 opatrení na nápravu a 36 pokút vo výške vyše 24-tisíc eur.

Inšpektori sa počas kontrol zamerali najmä na kontrolu meraní znečisťujúcich látok. Najvyššiu pokutu, 3 200 eur, uložili spoločnosti TROLIGA BUS v Prešove, prevádzka Levoča. Dôvodom bolo nedodržiavanie ustanovených emisných limitov v lakovni. Taktiež táto spoločnosť v stanovenom termíne neoznámila obvodnému úradu životného prostredia určené informácie o zdroji a emisiách za rok 2010 a nepredložila inšpekcii potrebné podklady o stacionárnom zdroji a emisiách. Ďalšia spoločnosť - Region Press v Trnave prekročila projektované množstvo spracovávanej farby, za čo dostala pokutu 2 500 eur. Spoločnosť POTRUBIE v Košiciach, prevádzka Prakovce, musela zaplatiť pokutu 1 500 eur za to, že nepreukázala dodržiavanie ustanovených emisných limitov a za zisťovanie množstva znečisťujúcich látok spôsobom a postupom, ktorý neschválil príslušný obvodný úrad životného prostredia. 

Kontroly inšpektorov boli zamerané aj na kvalitu pohonných látok. Na 64 čerpacích staniciach odobrali 144 vzoriek, z ktorých bolo 74 vzoriek benzínu, 59 vzoriek motorovej nafty a 11 vzoriek skvapalneného ropného plynu - LPG. Analyzovali ich prioritne z hľadiska ochrany životného prostredia. Pri 11 vzorkách, z ktorých bolo 8 vzoriek benzínu a 3 vzorky motorovej nafty, zistili nedodržanie 11 parametrov. Pri benzíne išlo až v siedmich prípadoch o prekročenie tlaku pár pre letné obdobie oproti povolenému limitu a v jednom prípade o nedodržanie hodnoty oktánového čísla benzínu Natural 95. Pri dvoch vzorkách motorovej nafty zistili prekročenie teploty pri predestilovaní a pri jednej prekročenie obsahu metylesterov mastných kyselín. Pokuty za tieto prehrešky uložia inšpektori v druhom polroku 2012.

Desať pokút v celkovej výške 8 500 eur uložili inšpektori podnikateľom za nepredkladanie údajov o dovážaných alebo vyrábaných regulovaných výrobkoch (ide napríklad o farby, laky a výrobky na povrchovú úpravu motorových vozidiel), za nedostatky v ich označovaní a nedodržanie hraničných hodnôt pre maximálny obsah prchavých organických látok.   

Za nedodržanie zákona o fluórovaných skleníkových plynoch uložili tri pokuty v celkovej výške 1 000 eur. Pri zákone o ochrane ozónovej vrstvy Zeme neuložili žiadnu pokutu.

V prvých šiestich mesiacoch roka dostali inšpektori ochrany ovzdušia 49 podnetov od občanov a inštitúcií. Pri piatich z nich zistili porušenie zákona o ovzduší, pri dvadsiatich nie, ostatné ešte prešetrujú alebo ich postúpili na vybavenie iným orgánom. 

Zdroj: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Ovzdušie