Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v SR, 2004

22.12 2005, Enviroportal

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v SR, 2004

Pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky bola v decembri v roku 2005 vypracovaná Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike, 2004. Spracovaním Situačnej správy a jej sprístupnením verejnosti si Slovenská republika splnila povinnosť, ktorá členským štátom Európskej únie vyplýva z článku 16 smernice Rady 91/271/EHS týkajúcej sa čistenia mestskej odpadovej vody.

Spomínaný článok zaväzuje členské štáty EÚ pravidelne, v dvojročných intervaloch, zverejňovať situačné správy o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov.

Smernica 91/271/EHS rieši problematiku odvádzania, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd ako i problematiku čistenia a vypúšťania odpadových vôd z určitých priemyselných odvetví. Jej cieľom je predovšetkým chrániť životné prostredie pred nepriaznivými vplyvmi vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd, estuárií a pobrežných vôd. Ustanovenia a princípy smernice 91/271/EHS boli transponované aj do národných predpisov Slovenskej republiky.

Predmetom Situačnej správy o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike, 2004, je zhodnotenie súčasného stavu rozvoja verejných kanalizácií na Slovensku, zhodnotenie úrovne odkanalizovania obyvateľstva resp. príslušných aglomerácií ako i úroveň čistenia odpadových vôd v SR k roku 2004.
Situačná správa poskytuje základné informácie o cieľoch v oblasti rozvoja verejných kanalizácií, ku ktorých splneniu sa SR zaviazala počas prístupových rokovaní s Európskou úniou. Súčasťou Situačnej správy je charakteristika citlivých oblastí, kanalizačných aglomerácií, štruktúry verejných kanalizácií, pripojenosti obyvateľstva na verejnú kanalizáciu, kvality čistenia odpadových vôd, situácie v čistení priemyselných odpadových vôd, situácie v nakladaní s čistiarenským kalom a charakteristika investičnej náročnosti rozvoja komunálnych čistiarní odpadových vôd a stokových sietí v SR.

Spracovateľ Správy: Ing. Miloš Dian, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
Schvaľovateľ Správy:

Ing. Marián Supek, Generálny riaditeľ Sekcie vôd MŽP SR, Bratislava

Stiahnite si plné znenie Situačnej správySituačná správa je širokej verejnosti ďalej dostupná:

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky