Preskočit na obsah

ŠGÚDŠ vydal nové číslo časopisu Mineralia Slovaca

25.01 2023, Enviroportal

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra vydal nové číslo časopisu Mineralia Slovaca 54/2/2022.

Mineralia Slovaca je vedecký recenzovaný časopis, ktorý vydáva Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v tlačenej verzii, aj vo forme otvoreného online prístupu. V časopise sú publikované originálne vedecké články, posúvajúce hranice geovedného poznania.""

Nové číslo si môžete pozrieť tu.

Z obsahu:

  • Baláž, P.

Results of the second phase of deep-sea polymetallic nodules geological survey in Interoceanmetal Joint Organization licence area (2016–2021)
Výsledky druhej fázy geologického prieskumu hlbokomorských polymetalických konkrécií v prieskumnom území Spoločnej organizácie Interoceanmetal (2016 – 2021)

  • Radvanec, M., Holický, I. & Gonda, S.

Oxidation and decomposition of stratiform SedEx sulfidic mineralization in the epidote-amphibolite facies producing cassiterite, V-rich micas, In-Sn-Ag-Sb-Pb-Bi-Zn-Fe-As-Cu-Ni-Co sulfides and Fe-Ca-Pb carbonates in situ (Bystrý potok locality, Gemeric unit, W. Carpathians)
Oxidácia a rozpad stratiformnej SedEx sulfidickej mineralizácie v epidotovo-amfibolitovej fácii metamorfózy in situ za vzniku kasiteritu, sľúd bohatých na V, In-Sn-Ag-Sb-Pb-Bi-Zn-Fe-As-Cu-Ni-Co sulfidov a Fe-Ca-Pb karbonátov (lokalita Bystrý potok, gemerikum, Západné Karpaty)

  • Vovk, O., Naumko, I., Zankovych, H. & Kuzemko, Y.

Comparison of morphology of quartz crystals – “Marmarosh diamonds” – from Paleogene Flysch sequences of Krosno (Silesian) Zone, Dukla Zone in Ukrainian Carpathians, and Intra-Carpathian sequences of Western Carpathians
Porovnanie morfológie kryštálov kremeňa – „marmarošských diamantov“ – zo sekvencií paleogénneho flyšu krosnianskej (sliezskej) a duklianskej zóny v Karpatoch na Ukrajine a vnútrokarpatských paleogénnych sekvencií Západných Karpát

  • Macek, J., Jurkovič, Ľ., Milička, J., Tóth, R. & Horváthová, H.

Comparison of two model environmental burdens with massive light non-aqueous phases liquids (LNALP) pollution – the extent of pollution identified by geological survey vs. reality uncovered by remediation
Porovnanie dvoch modelových environmentálnych záťaží s rozsiahlym znečistením fázou ropných látok – rozsah znečistenia identifikovaný geologickým prieskumom vs. sanačná realita

Zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Geológia Rezort MŽP SR