SEVESO - tridsať rokov po...

11.07 2006, Enviroportal

SEVESO - tridsať rokov po...

Svet si pripomína 30. výročie havárie v Sevese - jednej z najtragickejších priemyselných havárií 20. storočia. V sobotu 10. júla 1976 toxický dym z chemickej továrne zamoril milánske predmestie Seveso.


Pred tridsiatimi rokmi došlo v severnom Taliansku k jednej z najvážnejších ekologických havárií európskeho chemického priemyslu. Na jednom zo zariadení milánskej chemickej továrne došlo v dôsledku prehriatia k explózii a následnému uvoľneniu nebezpečných toxických dioxínov do okolitého životného prostredia. Oblasť okolo továrne bola ťažko kontaminovaná.
Úrady najprv haváriu podcenili. O evakuácii 736 miestnych obyvateľov rozhodli až po dvoch týždňoch. U mnohých ľudí sa však už prejavil vplyv dioxínov ochorením na tzv. chlórakné. Ide o ťažko liečiteľné vredovité kožné ochorenie, ktoré vzniká ako dôsledok pôsobenia vysokých dávok chlóru. Priotrávených bolo aj 193 školákov. V prvých dňoch a týždňoch po havárii zomrelo na následky otravy 3 300 zvierat a v rámci preventívnych opatrení muselo byť usmrtených ďalších viac ako 78 000 zvierat.

Na základe nešťastia vznikla v rámci Európskej únie špeciálna legislatíva zameraná na prevenciu a kontrolu priemyselných havárií. Prevencia závažných priemyselných havárií upravená predovšetkým Smernicou Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, nazývanej tiež SEVESO II, ktorá je zameraná nielen na prevenciu veľkých havárií, ale aj na obmedzenie ich následkov pre človeka a životné prostredie. V priebehu rokov bola smernica Seveso opakovane novelizovaná, aby sa rozšírila jej pôsobnosť. Zmeny sa týkali predovšetkým skladovania, posunov prípustných hraničných hodnôt a vznikli aj nové kategórie chemických látok. Od jej implementácie bolo zaznamenaných 300 veľkých nešťastí a ukázalo sa, že 85 % z nich bolo spôsobených následkom zlyhania systémov riadenia. V roku 2003 bola schválená Smernica Rady 2003/105/ES, ktorá smernicu dopĺňa.

V Slovenskej republike danú problematiku komplexne rieši Zákon č. 261/2002 Z.z., o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacie predpisy - Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 490/2002 Z. z., o bezpečnostnej správe a havarijnom pláne. Zákon rieši nielen prevenciu pred haváriami, v ktorých zohrávajú významnú úlohu nebezpečné chemické látky, ale zaoberá sa aj pripravenosťou na rýchle a efektívne zdolanie havárie s obmedzením jej dôsledkov. Okrem iného uložil prevádzkovateľom podnikov povinnosť identifikovať a zhodnotiť riziká možných havárií, prijať bezpečnostné opatrenia, plniť si ohlasovaciu a informačnú povinnosť a zabezpečiť výcvik a vybavenie zamestnancov pre prípad vzniku závažnej priemyselnej havárie.

Podľa ochranárov napriek tomu zostáva v smernici mnoho medzier. "Najväčšou z nich je, že smernica Seveso vôbec neupravuje podmienky prevozu a uskladňovania nebezpečných látok v mobilných zásobníkoch. Vyňatie dočasných skladísk chemikálií a chemického odpadu zo zákona preto predstavuje obrovský problém. Ilustruje to aj prípad spred dvoch týždňov, keď prepukol požiar v jednom z takýchto dočasných skladísk nebezpečného odpadu v obývanej zóne Bratislavy", konštatovala Mgr. Kateřina Věntusová, koordinátorka toxickej kampane Greenpeace.


Ďalším zo základných medzinárodných dokumentov v tejto oblasti uzavretých pod záštitou Európskej hospodárskej komisie OSN je
Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií. Cieľom dohovoru je zabezpečiť koncepčnú a systematickú činnosť zmluvných strán na úseku prevencie priemyselných havárií, ktoré môžu mať cezhraničné účinky, pripravenosti na takéto havárie a zdolávania priemyselných havárií vrátane obmedzovania ich účinkov na ľudí, životné prostredie a majetok.

Zdroj: Greenpeace, SAŽP

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky