September 2006 so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici

08.09 2006, Enviroportal

September 2006 so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici

Slovenské banské múzeum je špecializovanou organizáciou, ktorá cieľavedome zhromažďuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest a oblastí na Slovensku osobitne Banskej Štiavnice ako svetového kultúrneho prírodného dedičstva a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Múzeum je príspevkovou organizáciou v priamom riadení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Výstavy

Alma Mater: Banská Štiavnica
Európsky význam Baníckej a lesníckej akadémie

Zčiatok výstavy: 7. septembra 2006, vernisáž 17.00 hod.
Výstava potrvá do: 19. augusta 2007
Organizátori: Slovenské banské múzeum
Miesto konania: SBM - Berggericht, výstavné priestory, Nám. sv. Trojice 6
Kurátor výstavy: Mgr. Adriana Matejková
Kontakt: 045 694 94 30
Stručná informácia:
Banská Štiavnica s okolím patrila medzi prvé lokality ťažby vzácnych kovov na Slovensku, ktoré ju postupne v priebehu ďalších storočí zaradili medzi popredné európske a svetové centrá banskej výroby a ťažby drahých kovov. K mnohým prvenstvám Banskej Štiavnice v minulosti týkajúcim sa baníctva patrí aj založenie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici v r. 1762 ako prvej vysokej školy technického zamerania na svete, ktorá počas svojho pôsobenia v Banskej Štiavnici sa podieľala okrem výchovy banských, hutníckych a lesníckych odborníkov takmer zo všetkých krajín Európy aj na vedecko - výskumnom bádaní profesorov a praktikantov v rôznych technických odboroch. Už v čase svojho vzniku mala Banícka akadémia v celej vtedajšej vedeckej Európe výbornú povesť a vysokú odbornú úroveň vyučovania na škole oceňovali mnohí významní európski vedci.
K slávnym školským a baníckym tradíciám Banskej Štiavnice sa hlásia mnohí významní technickí odborníci a vedci. Významným aktom bolo podpísanie Deklarácie v roku 2001 najvyššími predstaviteľmi univerzít v Košiciach, Zvolene, Ostrave, Miškolci, Šoproni a Leobene, ktorou sa prihlásili k historickému odkazu Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici.
Podujatia Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici - realizácia medzinárodnej výstavy Alma mater - Banská Štiavnica. Európsky význam Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici a tiež vydanie zborníka prednášok pripomenú nielen odbornej vedeckej verejnosti, ale aj návštevníkom Slovenského banského múzea a Banskej Štiavnice dejiny a mnohé doteraz v Banskej Štiavnici neprezentované originálne zbierky z Baníckej a lesníckej akadémie.
Za pomoc pri realizácii výstavy, ktorá je výstavným vrcholom Slovenského banského múzea v roku 2006 patrí zvláštna vďaka Medzinárodnému višegrádskemu fondu a Environmentálnemu fondu, ktoré podporili prípravu podujatia finančne.

Štiavničan vo svete
K storočnici J. V. Pituka

Začiatok výstavy: 14. septembra 2006, vernisáž 15.00 hod.
Výstava potrvá do: 30. októbra 2006
Organizátori: Slovenské banské múzeum - Galéria J. Kollára
Miesto konania: SBM - Galéria J. Kollára, Nám. sv. Trojice 12, SBM - Kammerhof (kaplnka), Kammerhofská 2
Kurátor výstavy: Mgr. Mária Čelková
Kontakt: 045 691 34 31
Stručná informácia:
Jozef Viktorián Pituk sa narodil 18. februára 1906 v Banskej Štiavnici. Po absolvovaní Piaristického gymnázia v rodisku, pokračoval v štúdiu na Akadémii výtvarných umení v Budapešti u prof. Oskara Glatza v r. 1928-Vzdelanie si autor dopĺňal súkromným štúdiom vo Viedni a Mníchove. Od r. 1928 žije a tvorí v Budapešti, postupne si nachádza originálny štýl maľby. V r. 1936 sa oženil s p. Herthou, rod. Ruzička, pôvodom Viedenčankou a opernou speváčkou. Z rodinných dôvodov sa nastálo usídlil v Budapešti, na Fö ut.42. Pravidelne tvoril a vystavoval aj v rôznych mestách Európy: Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Fínsko. Nezabúdal ani na svoje rodisko -Banskú Štiavnicu, ktorú nosil hlboko v svojom srdci po celý život. Maľuje a vystavuje v nej od r. 1956-1991. Na Pitukovu maliarsku tvorbu mali rozhodujúci vplyv po formálnej stránke najmä francúzski orfisti, využívajúci pastelovú farebnosť spektrálnych tónov. Témy jeho obrazov sú rôzne: portréty, kvetinové zátišia, krajiny, mestské veduty, žánrová maľba. Na rozdiel od maľby, grafická tvorba je inšpirovaná antickými témami aj zásluhou častých pobytov v Taliansku /Rím, Miláno, Palermo/. Umelec pracoval v technike medirytiny a leptu. Ilustrácie k Danteho Božskej komédii a Ovídiovým Metamorfózam mu získali zaslúžené ocenenie u divákov i poroty, čoho dôkazom bolo udelenie Grand Premio na výstave v Miláne v roku 1975.
V monumentálnej tvorbe s kresťanskými námetmi sa zameriaval na návrhy a realizáciu kostolných vitráží v Budapešti /bazilika sv. Štefana/, Kaposvári, či sgrafít s figurálnou tematikou. Umelec bol všestranným, renesančným typom človeka, bol aj básnikom, v r. 1989 vydal knihu Veršov s vlastnými ilustráciami.
Zomrel ako 85-ročný, 19. februára 1991 v Budapešti.
Umelecká tvorba J. V. Pituka tvorila most medzi slovenským a maďarským umením v polovici 20. storočia a prispela k vzájomnému obohateniu obidvoch výtvarných kultúr. Autor patril k najvýznamnejším maliarom a grafikom, figuralistom 20. storočia v Európe.


Nočné prehliadky

Noc na Starom zámku
Variácie na Shakespeara 2

Termín: 9. 9. 2006
Organizátori: Slovenské banské múzeum
Miesto konania: Starý zámok, Starozámocká 11
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Marko
Kontakt: 045 694 94 35 (informácie pre médiá), 045 694 94 72 (rezervácie)
Stručná informácia:
Štvrtý ročník nočných divadelných predstavení sa podobne ako v minulom roku ponesie v znamení zábavy na úkor diel W. Shakespeara. Po prvýkrát sa tak zopakuje téma, nie však samotné príbehy. Studnica diel uvedeného autora je totiž takmer nevyčerpateľná, a tak sa organizátori rozhodli po vlaňajšom veľkom úspechu vybrať ďalšie klenoty a trošku ich? upraviť. Diváci si tak budú môcť vychutnať Sen noci svätojánskej, príbehy o Othellovi a kupcovi benátskom a Koniec všetko napraví. Štiavnickí herci a skupina historického šermu Bojník sú zárukou dobrej zábavy, o čom sa už presvedčila počas leta viac ako tisícka divákov zo všetkých kútov Slovenska.

Ostatné podujatia

Haraburdy

Termín: 7. - 9.9. 2006
Organizátori: Slovenské banské múzeum
Miesto konania: Kammerhof, Kammerhofská 2
Kontaktná osoba: Ing. Anna Ďuricová
Kontakt: 045 694 94 51
Stručná informácia:
Po pomerne úspešnom výmenom trhu so starými vecami s názvom Haraburdy, ktoré pripravilo SBM počas leta sa organizátori rozhodol bazár (ne)potrebných vecí zopakovať. Na tento trojdňový bazár môžu doniesť obyvatelia Banskej Štiavnice, okolitých obcí, chalupári či návštevníci veci, ktoré sú pre nich nepotrebné a ponúknuť ich na predaj. Niektoré z historicky starých "harabúrd" sa stali počas letného bazáru majetkom múzea, ktoré ich zaradilo do svojho zbierkového fondu, iné si zakúpili návštevníci na skrášlenie svojich príbytkov, či pre praktické domáce použitie. Za účasť na bazáre sa neplatí žiaden poplatok.


Salamandrové dni s múzeom

7. september
IGNÁC BORN A 220. VÝROČIE VZNIKU I. MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ SPOLOČNOSTI NA SVETE
Druh podujatia: Sympózium
Miesto: SPŠ S. Mikovíniho, Akademická ul.
Organizátor: Slovenská banícka spoločnosť
Spoluorganizátori: Slovenské banské múzeum, Slovenská akadémia vied, Zväz vedeckotechnických spoločností, Štátny ústredný banský archív, TU Košice - fakulta BERG, UMB - Ústav vedy a výskumu, Združenie baníckych spolkov a cechov SR
Popis: Medzinárodné sympózium si pripomenie významného vedca, ktorého život a práca sú úzko späté s B. Štiavnicou a založenie prvej medzinárodnej vedeckej spoločnosti na svete, ktorá vznikla v roku 1786 v Sklených Tepliciach.

7. september

ALMA MATER - BANSKÁ ŠTIAVNICA - EURÓPSKY VÝZNAM BANÍCKEJ A LESNÍCKEJ AKADÉMIE
Druh podujatia: Výstava, vernisáž
Miesto: Berggericht, Nám. sv. Trojice 6, tel. 045 691 25 44, 045 692 05 35 (IC Geopark)
Organizátor: Slovenské banské múzeum
Podporili: Medzinárodný višegrádsky fond, Environmentálny fond
Popis: Najvýznamnejšia výstavná udalosť v priestoroch Slovenského banského múzea v roku 2006. Výstava prezentuje duchovné bohatstvo a odkaz akadémie, ktorá preslávila banskoštiavnický región v celej Európe.

8. september
SPRIEVODCA PO BANSKOM MÚZEUM V PRÍRODE

Druh podujatia: Uvedenie do života
Miesto: Kammerhof, Kammerhofská 2, tel. 045 694 94 18, 10.00 hod.
Organizátor: Slovenské banské múzeum
Podporili: Environmentálny fond
Popis: Sprievodca po najnavštevovanejšej expozícii Slovenského banského múzea priblíži návštevníkom zaujímavosti nielen z expozície. Publikácia bude obsahovať bohatú fotodokumentáciu a vyjde v štyroch jazykových mutáciách.

9. september

NOC NA STAROM ZÁMKU - VARIÁCIE NA SHAKESPEARA
Druh podujatia: Divadelné predstavenia v atraktívnych priestoroch
Miesto: Starý zámok, Starozámocká 12, tel. 045 694 94 72
Organizátor: Slovenské banské múzeum
Popis: Posledné predstavenia štvrtého ročníka obľúbených nočných predstavení v priestoroch Starého zámku. Cieľom podujatia je najmä pobaviť a spríjemniť letné večery, preto aj v tomto roku nechýba paródia a ostrý humor v podaní štiavnických hercov a skupiny historického šermu Bojník.

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky