Seminár Ako prevádzkovať verejné vodovody a kanalizácie

20.09 2006, Enviroportal

Seminár Ako prevádzkovať verejné vodovody a kanalizácie

V dňoch 20. až 21. septembra 2006 Asociácia vodárenských spoločností organizuje seminár pod názvom Právny rámec a technické podmienky prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií.


Seminár má za cieľ osloviť prevádzkovateľov a vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií nielen z prostredia vodárenských spoločností, ale aj obcí, priemyselných podnikov a ostatných subjektov, ktoré vykonávajú činnosti spojené s úpravou a dodávkou pitnej vody a odvádzaním a čistením komunálnych odpadových vôd.

Seminár predostrie ucelený pohľad na povinnosti, ktoré z vlastníctva alebo prevádzkovania týchto vodárenských zariadení vyplývajú. Odznejú príspevky o základných povinnostiach vlastníkov a prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií, o právnej úprave vlastníckych a prevádzkových vzťahov pri poskytovaní vodárenských služieb, o možnosti použitia finančných zdrojov z fondov EÚ pre rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácií v programovom období 2007 - 2013 a mnohé iné.

Miestom konania seminára je Žilina a podujatie sa uskutočňuje v spolupráci so Severoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s. Žilina. Záštitu nad seminárom prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR.


Zdroj:
Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky