Preskočit na obsah

Revízia referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty

15.08 2018,

Európska komisia dňa 12. júla 2018 prostredníctvom svojho úradu EIPPCB v Seville formálne začala práce na revízii referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty (Slaughterhouses and Animal By-products Industries – SA BREF).

Revidovaný dokument sa týka činností uvedených:
  • v prílohe I, kategórie činností uvedených v článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách:
    • 6.4. a) Prevádzka bitúnkov s kapacitou spracovania zabitých zvierat presahujúcou 50 ton za deň
    • 6.5. Zneškodňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania presahujúcou 10 ton za deň;

ako aj

  • v prílohe č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, „Zoznam priemyselných činností“, kategórie priemyselných činností:
    • 6.4. a) Prevádzka bitúnkov s kapacitou porážky zvierat väčšou ako 50 t za deň
    • 6.5. Odstraňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.

Na základe uvedeného Slovenská inšpekcia životného prostredia, BAT Centrum, vyzýva expertov v danej oblasti a záujemcov o prácu v národnej technickej pracovnej skupine (TPS) „Bitúnky“ k prihláseniu sa do tejto TPS v termíne do 14. septembra 2018 na e-mailových adresách cyril.burda@sizp.sk alebo bat.centrum@sizp.sk.

Stiahnite si: List

 

Copyright © 2021

Súvisiace články

Značky

Dokumenty IPKZ