Prvý slovenský ekológ má pamätnú tabuľu vo Zvolene

12.01 2016,

Ekologická konferencia FJT 100 a odhalenie pamätnej tabule prvému slovenskému ekológovi F. J. Turčekovi (1915 – 1977) sa v decembri 2015 uskutočnili na Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene.


Pri príležitosti 100. výročia narodenia Františka Jozefa Turčeka sa vo Zvolene uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom FJT100. Podujatie sa organizovalo ako spoločné pokračovanie tradičných konferencií Aplikovaná ornitológia (27. ročník) a Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku (12. ročník) so silným ekologickým podtónom.

Hlavnými organizátormi boli Technická univerzita vo Zvolene, Ústav ekológie lesa SAV, Správa CHKO Poľana vo Zvolene¸ Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko.

Na konferencii sa zúčastnilo asi 160 slovenských a českých ekológov, zoológov a pracovníkov ochrany prírody. Konferencie sa zúčastnila aj rodina jubilanta, syn a dcéra s rodinami, ktorí spomienku na ich otca veľmi ocenili. Prednesených bolo 38 referátov, prezentovalo sa viac ako 20 posterov.

V úvodnom bloku konferencie odznelo deväť referátov k životu a dielu F. J. Turčeka. Osobitne sa podčiarkla jeho pracovitosť a aktivita publikovať a presadzovať rozumné ekologické myšlienky vo svete v obdobiach, keď publikovať v zahraničí bolo veľmi nepopulárne, až zakázané. Ďalšie prednášky boli členené do štyroch hlavných blokov: Autekológia, Spoločenstvá a monitoring, Evolučná a behaviorálna ekológia a Prostredie, gildy a ochrana. Z recenzovaných príspevkov na konferencii vyjde špeciálne číslo časopisu Folia oecologica.

Pamätná tabuľa Františkovi Jozefovi Turčekovi
Súčasťou tejto akcie bolo aj slávnostné odhalenie pamätnej tabule vo vestibule Ústavu ekológie lesa SAV. Slávnostného aktu sa zúčastnilo mnoho významných hostí, na čele s prof. Karolom Marholdom, podpredsedom SA, prof. Rudolfom Kropilom, prezidentom rektorskej konferencie, rektorom, Ing. Jozefom Váľkom, riaditeľom ÚEL SAV a viacerými reprezentantmi univerzít, samospráv, ochrany prírody a účastníkov konferencie. Tabuľa je len malým uznaním človeka-vedca, ktorý posledných 13 rokov života strávil v Ústave biológie krajiny SAV v Banskej Štiavnici, predchodcovi Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene.

Autorom diela je Zbigniew Nišponský, známy košický keramikár, ktorý je okrem umeleckých kruhov známy aj ako najstarší aktívny slovenský jaskyniar. Aj vďaka veľmi blízkemu vzťahu k prírode sa mu podarilo vytvoriť originálne dielo, ktoré stvárňuje Turčekove objekty a miesta bádania.

Možno konštatovať, že SAV a ČSAV Turčeka ako vedca plne rehabilitovali, keď v roku 1967 na Ústave pre výskum stavovcov ČSAV v Brne verejnou rozpravou obhájil svoje publikácie, získal vedeckú hodnosť kandidáta biologických vied, a to aj bez ukončenia strednej a vysokej školy.

Dr. Turček sa narodil 3. decembra 1915 v učiteľskej rodine v Badiciach, v nitrianskom okrese. Po základnej škole začal navštevovať gymnázium, potom horodičia prinútili zmeniť školu v dobrej viere, že nájde lepšie uplatnenie v živote, a stal sa študentom učiteľského ústavu. Jeho túžba poznávať prírodu bola silnejšia ako predstava budúceho učiteľského povolania. Zamestnal sa ako lesný praktikant na lesnej správe, popritom publikoval. Svojimi vynikajúcimi publikáciami sa stal sa známym a v r. 1946 prijal pozvanie pracovať v lesníckom výskume na vtedajšom Štátnom výskumnom ústave lesníckom, od r. 1964 až do svojej predčasnej smrti pracoval v  Ústave biológie krajiny SAV v Banskej Štiavnici. Ako samouk sa už v 50. rokoch 20. storočia vypracoval zo zoológa-amatéra až na vedca-ekológa svetovej úrovne. Sám sa dokázal naučiť niekoľko svetových jazykov, osvojil si základy matematicko-štatistických metód, ktoré v bývalom Československu zaviedol do kvantitatívnej zoológie a ekológie. Mal kontakty s vedeckými osobnosťami vo svete a svoje vedecké poznatky publikoval v mnohých krajinách sveta, už vtedy v prestížnych ekologických a zoologických periodikách. Patril a patrí k najcitovanejším slovenským ekológom vo svete. Za jeho výsledky ho mnohé vedecké inštitúcie menovali čestným členom. F. J. Turček je považovaný za prvého slovenského ekológa. K jeho modelovým objektom patrili predovšetkým vtáky a drobné cicavce významné pre ekológiu a ochranu lesa, viaceré práce sa však venujú aj ekológii hmyzu a iných bezstavovcom. Mimoriadny ohlas majú jeho práce o ekologickom vzťahu živočíchov k drevinám, dve knižné monografie o ekologických vzťahoch vtákov a cicavcov k drevinám, ktoré vydala Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v nemeckom jazyku.

F. J. Turček zomrel 4. marca 1977 vo veku 61 rokov na svojom poslednom pracovisku v SAV v Banskej Štiavnici.

Anton Krištín, Peter Kaňuch
Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen

Zdroj: www.sav.sk

 

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni