Projekt na ochranu sysľa pasienkového

12.01 2021, Enviroportal

Európskou komisiou v rámci grantovej schémy LIFE bol schválený medzinárodný projekt Ochrana sysľa pasienkového, ktorý je zameraný na ochranu ohrozeného druhu živočícha európskeho významu – sysľa pasienkového a zlepšenie nepriaznivého stavu jeho populácií v severozápadnom okraji areálu rozšírenia v Európe, konkrétne na Slovensku, v Poľsku a Česku. 

Syseľ pasienkový bol kedysi na Slovensku bežný druh, ktorý sa vyskytoval v nížinných oblastiach a priľahlých pahorkatinách, avšak vplyvom rôznych faktorov, najmä  postupným zanechaním pastvy hospodárskych zvierat, zarastaním resp. úbytkom vegetačných krátkosteblových plôch alebo naopak rozoraním trávnych porastov, došlo k fragmentácii jeho areálu a zníženiu početnosti. Patrí medzi ohrozené chránené druhy európskeho významu. Preto sa v súčasnosti realizujú aktivity zamerané na jeho ochranu. Je to druh  hlodavca žijúci v kolóniách, ktorý preferuje otvorenú krajinu s nízkymi trávnymi porastmi. Najúčinnejšie sa dosiahne takáto štruktúra biotopu pastvou zvierat alebo vhodným kosením území, kde pastva nie je možná. Hlavnými činnosťami BROZ bude preto obnova pastvy alebo zavedenie vhodného kosenia v územiach, kde pastva nie je možná. Podpora potravných možností pre sysľa sa v rámci projektu LIFE zameriava hlavne na zabezpečenie vhodného manažmentu plôch s výskytom sysľa, ale aj vysádzaním ovocných stromov a tvorbou kvetnatých porastov. Nízkopočetné kolónie na pokraji vyhynutia budú prikrmované vhodnými krmovinami, napr. slnečnicou.

Syslie kolónie sú ohrozené vyhynutím aj v Čechách a Poľsku, preto sú do projektu zapojení aj partneri z týchto krajín. Úsilie na všetkých územiach cezhraničného regiónu bude zamerané na zlepšenie topických a trofických možností pre sysľa pasienkového.

V rámci projektu sa plánuje uskutočniť aj reštitúcia druhu na pôvodné lokality (kde bol výskyt zaznamenaný ešte v nedávnej minulosti) pod gesciou ŠOP SR, ktorá bude participovať aj pri viacerých aktivitách na zvyšovanie povedomia verejnosti (napr. tvorba propagačných materiálov a informačných tabúľ, medializácia projektu, workshopy, vzdelávanie pre verejnosť). Pre úspech projektu je však kľúčové zapojenie vlastníkov a užívateľov pozemkov v lokalitách so súčasným výskytom sysľa, ako aj širokej verejnosti, preto sa budú organizovať workshopy a exkurzie so zameraním najmä na replikáciu a transfer skúseností ohľadom záchrany sysľa.

Počas doby realizácie projektu (od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2027) je cieľom zabezpečiť zlepšenie stavu populácie sysľa pasienkového, a to zvýšením počtu jedincov a reprodukčných kolónií o 100% na Slovensku a o 50% v Poľsku (na Slovensku zvýšenie populácie na 10 vybraných lokalitách, v Poľsku na 2 lokalitách). Ďalej by sa mala zabezpečiť obnova jeho biotopu na 185 ha na Slovensku a 22 ha v Poľsku. Očakáva sa vytvorenie aspoň 207 hektárov vhodných nových biotopov pre rozšírenie cieľového druhu projektu. Počas reštitúcie je plánované založenie minimálne 10 nových kolónií sysľa pasienkového. Vytvoriť by sa mali materiálno-technické podmienky pre trvalo udržateľný manažment lokalít. Ďalej očakávame zvýšenie záujmu verejnosti o problematiku ochrany sysľa pasienkového, využitie ekosystémových služieb pasienkov a podporu takých foriem hospodárenia, ktoré prispievajú k zvýšeniu alebo zachovaniu biodiverzity.

Dôležité bude aj posilnenie spolupráce medzi štátnymi (vládnymi) a mimovládnymi organizáciami ochrany prírody, vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, stakeholdermi pri ochrane prírody v projektovom území.

Do projektu sú zapojené viaceré partnerské organizácie – BROZ, ŠOP SR, Národná ZOO Bojnice, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Salamandra a Alka Wildlife.

Spracovali: Ing. Andrea Lešová, PhD. (ŠOP SR), Mgr. Denisa Lőbbová (SON), Ing. Andrej Saxa (ŠOP SR), Mgr. Andrea Mikulová (ŠOP SR), Mgr. Katarína Tuhárska, PhD. (BROZ),

Zdroj: Štátna ochrana prírody SR

 

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Rezort MŽP SR