Preskočit na obsah

Profil medzinárodnej organizácie UNESCO

05.05 2017, TASR

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) má sídlo v Paríži. Vznikla 16. novembra 1945. Stanovy UNESCO ratifikovalo 4. novembra 1946 celkom 20 krajín vrátane bývalého Československa.

Podnetom pre vznik UNESCO boli hrôzy skončenej druhej svetovej vojny. UNESCO má v systéme Organizácie Spojených národov (OSN) postavenie špecializovanej agentúry. Základným cieľom UNESCO je rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti spoločenských a prírodných vied, výchovy a vzdelávania, kultúry, informácií, informatiky, komunikácie a životného prostredia. Prvoradým zámerom organizácie je prostredníctvom spolupráce a programov v uvedených oblastiach prispievať k upevňovaniu mieru vo svete. UNESCO je jedinou medzinárodnou organizáciou systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho a intelektuálneho potenciálu svetového spoločenstva, kultúry, vedy a vzdelávania. Je tiež jedinou svetovou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa programovo opiera o sieť národných komisií.

Najvyšším orgánom UNESCO je Generálna konferencia, tvoria ju zástupcovia všetkých štátov. Ďalším orgánom je Výkonná rada a Sekretariát. Generálna konferencia sa na riadnych zasadnutiach schádza každé dva roky. Generálnou riaditeľkou UNESCO je od roku 2009 bulharská politička Irina Bokovová. Od roku 2013 pôsobí v druhom volebnom období. Irina Bokovová bola do čela UNESCO zvolená ako vôbec prvá žena a prvý predstaviteľ z niekdajšieho socialistického štátu.

Samostatná Slovenská republika sa 9. februára 1993 podpisom a uložením listiny o prijatí Ústavy UNESCO u vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska stala členom tejto medzinárodnej organizácie. SR získala toto členstvo ako jeden z nástupníckych štátov po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR). V súčasnosti má UNESCO 195 členov a deväť pridružených členov.

Aktérom, ktorý napĺňa vytýčené ciele UNESCO na národnej úrovni, je Slovenská komisia pre UNESCO (SK pre UNESCO). Jej predsedom je Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Komisia podporuje a rozvíja aktivity programov UNESCO v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúry, vedy, informácií, informatiky, komunikácie a životného prostredia. Zapája do spolupráce na projektoch odborníkov rôznych organizácií, inštitúcií a príslušných ministerstiev, ako aj širokú verejnosť. Komisia pôsobí ako poradný orgán slovenskej vlády a Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa UNESCO. Gestorom spolupráce SR s UNESCO je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR).

Záujmy Slovenska v UNESCO presadzuje Stála delegácia SR pri UNESCO organizačne spadajúca pod veľvyslanectvo SR v Paríži. Stály delegát SR pri UNESCO (veľvyslanec) je Klára Novotná.

 

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni