Preskočit na obsah

ProEnviro 2005 - vyhodnotenie súťaže

25.11 2005, Enviroportal

ProEnviro 2005 - vyhodnotenie súťaže

Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici v septembri 2005 vyhlásila I. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou.

ProEnviro je súťaž o najlepší návrh environmentálneho projektu, ktorý ešte nebol realizovaný a ocenený v iných podobných súťažiach. Cieľom je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Zvýšiť záujem žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať spoluprácu a aktívnu účasť na riešení problémov miestnej komunity a regiónu.

Do súťaže sa mohli prihlásiť kolektívy zložené zo žiakov a pedagógov, prípadne nepedagogických pracovníkov škôl v troch súťažných kategóriách:

 • materské školy
 • základné školy
 • stredné školy

Termín uzávierky súťaže bol 31. október 2005.

Po uzavretí súťaže zasadla odborná porota, ktorá v každej súťažnej kategórii vybrala jednu školu, umiestnenú na prvom mieste, ktorá získava finančnú podporu na realizáciu predloženého projektu vo výške 50 000 slovenských korún. Spolu to predstavuje 150 000 slovenských korún, ktoré sú rozdelené medzi 3 školy. V každej súťažnej kategórii ďalej 3 kolektívy (spolu 9 kolektívov) umiestnené na prvých miestach získavajú hodnotné knižné publikácie na používanie vo vyučovacom procese.

Do súťaže sa zapojili kolektívy z 80 materských škôl, 93 základných škôl a 46 stredných škôl.

V kategórii materské školy sa na prvých troch miestach umiestnili projekty nasledovných škôl:

 1. Environmentálna náučná lokalita JAZIERKO
  Materská škola
  Bitúnkova 6
  940 01 Nové Zámky
 2. MALÝ OCHRANÁRIK
  Materská škola
  Tatranská ul. č. 21
  064 01 Stará Ľubovňa

 3. Zelená pre maličkých
  Materská škola
  Prachatická - 2421/45

V kategórii základné školy sa na prvých troch miestach umiestnili projekty nasledovných škôl:

 1. Záchrana lesných studničiek a obnova Partizánskeho lesa na Vtáčniku
  Základná škola
  Župkov č. 18
  966 71 Horné Hámre

 2. Detský zelený chodníček
  Základná škola
  Školská ulica 53
  972 51 Handlová

 3. Ekologické vodníkové
  ZŠ s MŠ Ondreja Štefku
  Štefánikova 432
  013 03 Varín

V kategórii stredné školy sa na prvých troch miestach umiestnili projekty nasledovných škôl:

 1. Krídla nad mestom
  Súkromná stredná umelecká škola
  Palackého 14
  040 01 Košice

 2. Radosť zo života
  Združená stredná škola služieb
  Jabloňová 1351
  960 35 Zvolen
 3. Ekostyrén
  Združená stredná škola chemická
  Rastislavova 332
  972 Nováky

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 7. decembra 2005 o 10.00 hodine v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici.


Kontaktná adresa

Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentálnej výchovy a propagácie
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón: 048 / 471 37 43
email: simonovicova@sazp.sk
cillag@sazp.sk
web: http://www.sazp.sk

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky