Preskočit na obsah

Pripomienkové konanie: Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 2005

14.08 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 2005

Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2005 bola vypracovaná na základe Plánu práce vlády SR na rok 2006 a v zmysle uznesenia NR SR č. 251/1993.V predloženej správe, ktorá má informatívny charakter, sú analyzované a hodnotené hospodárske výsledky a celkový stav vodného hospodárstva (VH) na Slovensku v roku 2005 v kontexte s vývojom a stavom základných makroekonomických ukazovateľov hospodárstva SR ako aj implementácie smerníc EÚ v oblasti VH v roku 2005.


Pri jej vypracovaní sa vychádzalo z analytických poznatkov o výsledkoch hospodárenia v roku 2005, z celkovej finančno-ekonomickej situácie vo VH, z Programového vyhlásenia vlády SR, cieľov a koncepčných zámerov vodohospodárskej politiky. Podkladmi boli základné dokumenty odvetvia VH, materiály Štatistického úradu SR, údaje štátneho výkazníctva a databázy vodohospodárskych organizácií, ktoré boli v čase spracovávania správy k dispozícii.

Na základe schválenej osnovy je správa rozdelená do 13 kapitol.

Úvodné kapitoly správy charakterizujú úlohy VH, organizáciu a riadenie rezortu - ústredný orgán, štátne podniky, organizácie, záujmové združenia a subjekty koncepčne usmerňované Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. (vodárenské spoločnosti a iné subjekty). Uvádza sa v nich aj vývoj vybraných ukazovateľov VH ako hrubý domáci produkt, investície, mzdy, zamestnanosť, pridaná hodnota, vzťah VH k štátnemu rozpočtu vrátane dotácií na rozvojové investície na úseku vodných tokov a na úseku vodovodov a kanalizácií. Zhrnuté sú tu i vlastnícke vzťahy vodohospodárskych zariadení vodných tokov v správe SVP, š. p., a vodovodov a kanalizácií v správe akciových vodárenských spoločností.

V ďalšej časti sú uvedené nové zákony, vykonávacie predpisy a právne normy v oblasti VH, problematika implementácie rámcovej smernice o vode a prehľad projektov financovaných z fondov Európskej únie (ISPA, Kohézny fond, štrukturálne fondy).

Medzinárodná spolupráca v oblasti VH, najmä činnosť a práca v medzinárodných organizáciách, medzinárodné a medzivládne dohovory, medzištátne zmluvy, viacstranné dohody a účasť na riešení medzinárodných projektov sú predmetom piatej kapitoly.

V správe sú ďalej uvedené charakteristiky prírodných podmienok v oblasti vôd a VH, a to klimatických, hydrologických a hydrogeologických pomerov, prírodné podmienky hydrosféry, základné parametre povrchových a podzemných vôd. V podkapitole Oblasti povodí je uvedené hydrologické, hydrogeologické a administratívne členenie oblastí povodí a predbežné vymedzenie vodných útvarov. V podkapitole Chránené územia sú uvedené chránené územia podľa RSV a podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.

Kapitola Využívanie vôd je rozdelená na časti:

- Využitie vody vo vodných útvaroch, ktorá je ďalej členená na:

  • povrchové vody, kde sa popisuje využitie povrchovej vody vrátane spoplatnenej dodávky pre verejné vodovody, závlahy, priemysel, energetiku, hydroenergetický potenciál, vodné cesty a plavbu,
  • podzemné vody, kde sú uvedené zdroje vody, odbery a kvalita podzemnej vody,
  • osobitné vody - charakterizuje prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody a banské vody.

- Zásobovanie pitnou vodou, s uvedením vybraných ukazovateľov ako je počet zásobovaných obyvateľov, špecifická potreba vody, dodávka vody, straty vody, kvalita vody,
- Odvádzanie a čistenie znečistených vôd, kde sú okrem počtu obcí a obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu uvedené aj čistiarne odpadových vôd,
- Nakladanie s čistiarenskými kalmi a ich produkcia, kde je popísaná problematika produkcie kalov a ich zneškodňovania,
- Mimoprodukčné úžitky VH, kde sa uvádza revitalizácia povodí, vodných tokov a mokradí.

Monitorovací a informačný systém obsahuje časť, kde sa hodnotí najmä dosah ľudskej činnosti na stav povrchových a podzemných vôd. Prezentujú sa výsledky monitorovacích programov povrchových, podzemných, termálnych a minerálnych, závlahových a rekreačných vôd.

Ďalšia časť sa zaoberá rizikovými faktormi VH, príčinami a dôsledkami, a to ochranou pred povodňami, v rámci ktorej je vypracovaný Program protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010, haváriami a živelnými pohromami, konkrétne ekologickými haváriami a mimoriadnym zhoršením a ohrozením kvality vôd, povodňami, živelnými pohromami, spôsobenými škodami a odstraňovaním ich následkov.
Ku koncu roka 2005 zaostávalo plnenie Programu protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010 v porovnaní s pôvodným rozpisom o 6,4 mld. Sk. Pri zohľadnení situácie v odstraňovaní škôd na vodných tokoch a protipovodňových opatreniach od roku 2000 sa zaostávanie zvyšuje až na 7,8 mld. Sk. Predstavuje to plnenie časového plánu na 37,1 % resp. 23,4 %. Je zrejmé, že program nie je pri variante schválenom vládou SR 20,766 mld. Sk (vo VH 18,415 mld. Sk) zabezpečený finančnými zdrojmi.
Jednou zo zložiek je Povodňový varovný a predpovedný systém SR (POVAPSYS). Na obdobie rokov 2000-2005 bola na POVAPSYS plánovaná suma vo výške 592,3 mil. Sk Skutočné plnenie k 31. 12. 2005 je 470,7 mil. Sk, rozdiel v plnení tvorí sumu 121,6 mil. Sk.

V ďalšej časti je venovaná pozornosť ekonomike a pôsobeniu ekonomických nástrojov ako cena vody, poplatky, dane, úvery a tiež zamestnanosti, mzdám a produktivite prace. Hodnotí sa tu aj investičná činnosť na úseku vodných tokov a na úseku vodovodov a kanalizácií.
Znovu možno konštatovať, že realizácia zámerov vodohospodárskej politiky do roku 2005 v zmysle schválenej Koncepcie VH politiky do roku 2005 a každoročné požiadavky VH na štátny rozpočet nie sú akceptované v plnej výške. Rozpočtované objemy finančných prostriedkov sú nepostačujúce, jednak na rozvoj úrovne SR v zásobovaní obyvateľov pitnou vodou, odvádzaní a čistení odpadových vôd a jednak na realizáciu protipovodňových opatrení, ale ani na ochranu vôd pred znečistením a plnenie ďalších úloh uložených odvetviu VH.
Celkový objem investícii vo VH v roku 2005 predstavoval 5130,8 mil. Sk, čo je cca 30,9% z predpokladaných finančných prostriedkov na rok 2005 (16,6 mld. Sk) potrebných na rozvoj VH podľa Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2005.
V súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR je potrebné zabezpečiť orientačne do roku 2015 finančné prostriedky v oblasti zásobovania pitnou vodou vo výške 53 728 mil. Sk a v oblasti odvedenia a čistenia odpadovej vody 93 897 mil. Sk.
Pri nedostatočnom financovaní potrieb VH môže dôjsť k nezabezpečeniu stanovených úloh v danej oblasti.
Z uvedeného vyplýva, že nie sú vytvorené podmienky na plnenie záväzkov SR v danej oblasti stanovených smernicou Rady č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Ak nebudú plnené negociačné záväzky, hrozí SR začatie procesu z dôvodu neplnenia povinností vyplývajúcich z legislatívy ES (tzv. "infringement").

V Prehľade programov a plánov riadenia povodí sú opísané zmeny na úseku vodného plánovania (plány manažmentu oblastí povodí, Vodný plán Slovenska, programy opatrení).

Výskumu, vzdelávaniu vodohospodárskych odborníkov, environmentálnej výchove so zameraním na VH a propagačným aktivitám sa venuje predposledná kapitola.

V záverečnej časti sú uvedené hlavné oblasti, ktoré boli v roku 2005 riešené, resp. problémové.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR.
Termín pripomienkovania: 23. 8. 2006

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky