Pripomienkové konanie: Správa o situácii v odstraňovaní škôd spôsobených povodňami od roku 2001 na vodných tokoch a stavbách ochrany pred povodňami,...

16.06 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Správa o situácii v odstraňovaní škôd spôsobených povodňami od roku 2001 na vodných tokoch a stavbách ochrany pred povodňami,...

Podnetom pre predloženie správy o plnení Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 bola úloha v bode C.3. uznesenia vlády SR č. 892 z 9. novembra 2005 k správe o situácii v regiónoch postihnutých povodňami, o škodách a prijatých opatreniach na odstránenie následkov a prijatých protipovodňových opatreniach v rokoch 2004 a 2005.


Z predkladaného hodnotenia plnenia Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, tak ako bol prijatý uznesením vlády č. 31/2000 a aktualizovaný uznesením vlády SR č. 25/2003 vyplýva, že Program protipovodňovej ochrany sa plní len čiastočne vo veľmi obmedzenej miere, vzhľadom na neprideľovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v požadovanom vyšpecifikovanom objeme v jednotlivých rokoch.
Ku koncu roka 2005 zaostáva už plnenie Programu... v porovnaní s pôvodným rozpisom takmer o 6,4 mld. Sk. Pri zohľadnení situácie v odstraňovaní škôd na vodných tokoch a protipovodňových opatreniach od roku 2000 sa zaostávanie zvyšuje až na 7,8 mld. Sk. Predstavuje to plnenie časového plánu na 37,1 % resp. 23,4 %. Je zrejmé, že Program... nie je pri variante schválenom vládou SR 20,766 mld. Sk (vo vodnom hospodárstve 18,415 mld. Sk) zabezpečený finančnými zdrojmi.
K problematike Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 boli doteraz prijaté uznesenia č. 31/2000, č. 990/2001 a uznesenie č. 25/2003. Časť úloh z týchto uznesení bola splnená, v časti sa zmenilo gestorstvo s prihliadnutím na zmeny v kompetenciách orgánov štátnej správy a v ďalších pokračujú úlohy do ďalšieho obdobia. Z dôvodu prehľadnosti a zjednodušenia kontroly plnenia úloh sa navrhuje tieto uznesenia zrušiť a nahradiť úlohami, ako sú uvedené v v návrhu uznesenia k tejto správe.


Za obdobie rokov 2000 až 2005 povodne na Slovensku spôsobili celkové škody a náklady vo výške takmer 7,2 mld. Sk. Vzhľadom na stav v realizácii protipovodňových opatrení a každoročné opakovanie sa povodňových situácií s veľkými následkami na zdraví obyvateľstva a majetku štátu, fyzických a právnických osôb je potrebné úlohám v ochrane pred povodňami venovať náležitú pozornosť aj v období mimo povodní. Na získanie potrebných finančných prostriedkov musia byť využité všetky možnosti.
Ďalšie spomalenie realizácie Programu... môže spôsobiť, že v prípade nezvládnutej povodne bude potrebné prijať nové nevyhnutné opatrenia s ešte väčšími nárokmi na štátny rozpočet. Zníženie nárokov na finančné prostriedky nemožno očakávať. Naopak, odďaľovanie prijatých opatrení spôsobuje ich zdražovanie.

Kvalifikovaným a zodpovedným prístupom ku skúsenostiam z povodní, ktoré sa vyskytli v období po prijatí Programu protipovodňovej ochrany SR možno dôjsť k záveru, že doteraz navrhované opatrenia sú správne a žiadne z nich nemožno zameniť lacnejším riešením, alebo ho dokonca vynechať. Aktualizácia môže prakticky spočívať len v preskupení opatrení z hľadiska momentálnej naliehavosti, hľadania zdrojov na ich realizáciu a ich doplňovania novými.

Vzhľadom na veľké zaostávanie plnenia Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 pre nedostatok finančných prostriedkov, ale aj pre nedostatočnú podporu súčasnej vlády (Koncepcia VH politiky SR bola iba vzatá na vedomie a nebola vôbec prerokovaná v Národnej rade SR okrem dvoch výborov), ako aj pre praktickú nemožnosť splnenia niektorých bodov uznesení vlády SR. Odporúčame aktualizovaný Program... prerokovať s Krajskými úradmi životného prostredia, Krajskými úradmi všeobecnej štátnej správy, Vyššími územnými celkami a ZMOS-om a predložiť na schválenie novej vláde SR a Národnej rade Slovenskej republiky. Je potrebné doriešiť financovanie Programu... zo štátneho rozpočtu, fondov EÚ a to prednostne na plnenie záväzkov SR voči EÚ.

Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR.
Termín pripomienkovania: 23. 06. 2006

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky